1, 2. Atuheni ohatu vulu okwiipula kombinga yashike?

AANONA ohaya pula omapulo ogendji. Olundji ohaya pula taya ti: ‘Oshike shono?’ Otashi vulika wu ya yelithile, ihe natango ohashi vulika ya tsikile nokupula. Ngele we ya yamukula, otashi vulika ya pule ishewe taya ti: ‘Omolwashike shi li ngawo?’

2 Atuheni kutya nduno aanona nenge aakuluntu, ohatu pula omapulo. Otashi vulika twi ipule kombinga yaashoka tatu ka lya, tatu ka zala nenge tatu ka landa. Ohatu ipula nokuli omapulo ga simana kombinga yonkalamwenyo noyonakuyiwa. Uuna inaatu mona omayamukulo tago opalele, otashi vulika tu ethe po okupula omapulo.

3. Omolwashike aantu oyendji ye wete kutya itaya vulu okumona omayamukulo gomapulo ga simana ngoka hayi ipula?

3 Mbela Ombiimbeli otayi yamukula ngaa omapulo ga simana ngoka hatu kala tatu ipula? Aantu yamwe otashi vulika ya dhiladhile ngawo, ihe otashi vulika ye wete kutya Ombiimbeli ihayi uviwa ko nuupu. Ohaya dhiladhila wo kutya aalongi yomalongelokalunga naasita oyo owala taya vulu oku ya pa omayamukulo. Yalwe otashi vulika ya kale ya tila okuzimina kutya omayamukulo kaye ga shi. Ngoye oto ti ngiini?

4, 5. Omapulo ga simana geni wu na? Omolwashike wu na okutsikila oku ga kongela omayamukulo?

4 Otashi vulika wa hala okutseya omayamukulo gomapulo ngaashi: Elalakano lyonkalamwenyo olyashike? Oshike hashi tu ningilwa ngele twa si? Kalunga okwa tya ngiini? Jesus, Omulongi a tseyika nawa, okwa ti: “Indileni, e tamu pewa; kongeni, e tamu mono; konkoleni, e  tamu egululwa.” (Mateus 7:7) Ino sholola okukonga omayamukulo ngoka wa hala.

5 Ngele owa tsikile oku ga ‘konga,’ oto ga adha mOmbiimbeli. (Omayeletumbulo 2:1-5) Omayamukulo kage shi omadhigu okuuviwa ko. Shoka to ki ilonga mo, otashi ku pe onkalamwenyo ombwanawa ngashingeyi netegameno ewanawa lyonakuyiwa. Natu kundathane epulo limwe ndyoka lya limbilika aantu oyendji.

MBELA KALUNGA OKU NA ONYANYA?

6. Omolwashike aantu yamwe haya dhiladhila kutya Kalunga ke na ko nasha nayo sho taya mono iihuna?

6 Aantu oyendji ohaya dhiladhila kutya Kalunga ke na ko nasha nayo. Ohaya ti kutya ando Kalunga okwa li e na ko nasha nayo, ando uuyuni hasho wu li ngeyi. Kehe pamwe opu na iita, uutondwe noluhodhi. Aantu otaye ehama, taya mono iihuna notaya si. Aantu yamwe otayi ipula taya ti: ‘Ngele Kalunga oku na ko nasha natse, omolwashike itaa hulitha po okumona iihuna?’

7. (a) Aawiliki yomalongelokalunga ohaya ningitha ngiini aantu ya dhiladhile kutya Kalunga oku na onyanya? (b) Omolwashike tatu vulu okukala nuushili kutya Kalunga ke na ondjo miinima iiwinayi mbyoka hayi ningwa?

7 Omathimbo gamwe aawiliki yomalongelokalunga oyo haya ningitha aantu ya dhiladhile kutya Kalunga oku na onyanya. Uuna pwa ningwa sha oshinyanyalithi, ohaya ti kutya ehalo lyaKalunga. Ohaya ti kutya Kalunga okwe shi nuna nale. Uuna taya popi ngeyi otaya pe Kalunga uusama. Ombiimbeli otayi tu longo kutya Kalunga haye nando he etitha uuwinayi. Ombiimbeli muJakob 1:13 otayi popi kutya Kalunga iha makele omuntu nuuwinayi. Otayi ti: “Omuntu ngele a adhika kemakelo lyoku mu yeleka, ina tya: ‘Emakelo ndika olya zi kuKalunga.’ Oshoka Kalunga iha makelwa kuuwinayi noiha makele nando omuntu.” Kalunga iha keelele iinima iiwinayi yi tu  ningilwe, ye haye nando he yi etitha. (Lesha Job 34:10-12.) Natu tale oshiholelwa.

8, 9. Omolwashike kaashi li pauyuuki okupa Kalunga uusama molwomaupyakadhi getu? Gandja oshiholelwa.

8 Natu tye ando opu na omumati a kala megumbo naavali ye. He oku mu hole noonkondo nokwe mu longa nkene e na okuninga omatokolo omawanawa. Konima yethimbo omumati ngoka okwa tameke okukala inaa hala we okuvulika kuhe, e ta thigi po egumbo. Okwe ki iyadha muupyakadhi, oshoka okwa kala ha ningi iinima iiwinayi. Mbela he oye ta pewa ombedhi, sho inee mu keelela kaa thige po egumbo? Aawe. (Lukas 15:11-13) Ngaashi omumati ngoka inaa vulika kuhe, Kalunga naye ina keelela aantu, sho ya hogolola kaaya vulike kuye. Ine ya kelela wo ya longe uuwinayi. Ano uuna oshinima oshiwinayi sha ningwa, otu na okudhimbulukwa kutya Kalunga haye e shi etitha. Itashi ka kala pauyuuki okupa Kalunga uusama.

9 Kalunga oku na etompelo ewanawa, sho e etha iinima iiwinayi yi ningwe. Otatu ki ilonga mOntopolwa 11 kutya Ombiimbeli otayi ti ngiini kombinga yaashoka. Otatu vulu okukala nuushili kutya Kalunga oku tu hole. Katu na nando oku mu pa uusama molwomaupyakadhi getu. Oye awike ta vulu oku ga kandula po nokuli. —  Jesaja 33:2.

10. Omolwashike tatu vulu okukala nuushili kutya Kalunga ota ka opaleka iinima ayihe mbyoka ya yonagulwa kaakolokoshi?

10 Kalunga omuyapuki. (Jesaja 6:3) Kehe shimwe shoka ha ningi osha yogoka, osha yela noshiwanawa. Onkee ano, otatu vulu oku mu inekela. Aantu haaluhe hayi inekelwa. Omathimbo gamwe ohaya ningi omapuko. Nokuli nomupangeli ngoka e hole uuyuuki, ke na oonkondo dhokuya moshipala iinima iiwinayi ayihe mbyoka aantu haya ningi. Kapu na omuntu e na oonkondo dhi thike pudhaKalunga. Kalunga ota vulu okwoopaleka iinima ayihe mbyoka ya yonwa kaakolokoshi note ke shi ninga. Ota ka  hulitha po uuwinayi awuhe sigo aluhe. —  Lesha Episalomi 37:9-11.

MBELA KALUNGA OKWA PANDA, SHO AANTU TAYA MONO IIHUNA?

11. Kalunga oha kala u uvite ngiini, sho to mono iihuna?

11 Kalunga oha kala u uvitile ngiini shoka tashi ningwa muuyuni nosho wo oonkalo ndhoka wu li mudho? Ombiimbeli otayi ti kutya Kalunga “oku hole shoka shu uka.” (Episalomi 37:28) Oku hole lela shoka shu uka noku tonde shoka sha puka. Oku tonde okumona iihuna kwaantu. Ombiimbeli otayi ti kutya “oku uvu nayi,” sho a mono uuyuni wu udha uukolokoshi pethimbo lyonale. (Genesis 6:5, 6) Kalunga ina lunduluka. (Maleaki 3:6) Ombiimbeli otayi ti wo kutya oku na ko nasha nangoye shili. —  Lesha 1 Petrus 5:7.

Ombiimbeli otayi tu longo kutya Jehova oye Omushiti gwaayihe

12, 13. (a) Omolwashike tu hole aantu notu na ko nasha nayo? Oho kala wu uvitile ngiini okumona iihuna hoka ku li muuyuni? (b) Omolwashike to vulu okukala nuushili kutya Kalunga ota ka hulitha po okumona iihuna nokwaanuuyuuki akuhe?

12 Ombiimbeli otayi ti kutya Kalunga okwe tu shita oshifetha she. (Genesis 1:26) Shika otashi ti kutya Kalunga okwe tu shita tu na omaukwatya omawanawa ga fa ge. Ngele oho kala wu uvitile nayi aantu kaaye na ondjo sho taya mono iihuna, kala wu shi kutya Kalunga naye oku uvite nayi noonkondo. Otu shi shi ngiini?

13 Ombiimbeli otayi tu longo kutya “Kalunga oye ohole.” (1 Johannes 4:8) Iinima ayihe ohe yi ningi ti inyengithwa kohole. Onkee ano, natse otu na ohole, molwaashoka Kalunga ohole. Ando owa li wu na oonkondo, mbela andola ino hulitha po okumona iihuna nosho wo okwaanuuyuuki kwoludhi kehe? Ando osho wa ningi, molwaashoka owu hole aantu. Ongiini kombinga yaKalunga? Oku na oonkondo dhoku shi ninga. Ota ka hulitha po  okumona iihuna nokwaanuuyuuki akuhe, molwaashoka oku tu hole. Kala wu na uushili kutya omauvaneko gaKalunga agehe ngoka ga popiwa petameko lyembo ndika, otaga ka gwanithwa. Opo wu vule okwiinekela mugo, owu na okutseya oshindji kombinga yaKalunga.

KALUNGA OKWA HALA WU MU TSEYE

Uuna wa hala okupanga uukuume nagumwe, oho mu lombwele edhina lyoye. Kalunga okwe tu lombwela edhina lye mOmbiimbeli

14 Ngele owa hala gumwe a ninge kuume koye, oshike wu na oku mu lombwela tango? Edhina lyoye. Mbela Kalunga oku na ngaa edhina? Omalongelokalunga ogendji ohaga ti kutya edhina lye oKalunga nenge Omuwa, ihe ngaka hago omadhina ge. Ngaka omadhinasimaneko ngaashi omukwaniilwa nenge omupresidende. Kalunga okwe tu lombwela kutya edhina lye oJehova. Eksodus 15:3, ota ti: “Jehova Ofule; edhina lye Jehova.” (OB-1954) Aanyoli yOmbiimbeli oya longitha edhina lyaKalunga lwiikando omayovi. Jehova okwa hala wu tseye edhina lye nowu kale ho li longitha. Ote ku lombwele edhina lye, opo wu ninge kuume ke.

15. Edhina Jehova otali ti shike?

15 Edhina lyaKalunga, oJehova. Edhina ndyoka otali ti kutya oha gwanitha po omauvaneko ge agehe noha tsakanitha omalalakano ge. Kapu na  shoka tashi vulu oku mu keelela. Jehova oye awike ta vulu okukala nedhina ndyoka. *

16, 17. Omautumbulilo taga landula otaga ti shike? (a) “Omunankondoawike” (b) ‘Omukwaniilwa gwaaluhe’ (c) Omushiti

16 Ngaashi twa lesha muEksodus 15:3, Ombiimbeli otayi ti: “Jehova Ofule; edhina lye Jehova.” (OB-1954) Genesis 35:11 otayi ti kutya “Kalunga Omunankondoawike.”  Oshitya “Omunankondoawike” otashi ti shike? Otashi ti kutya Jehova oku na oonkondo e vule kehe shimwe meshito. Jeremia 10:10 otayi ti: “Omuwa ongoye Kalunga kashili. Ongoye Kalunga omunamwenyo nomukwaniilwa gwaaluheluhe.” Uutumbulilo ‘omukwaniilwa gwaaluhe’ otawu ulike kutya Kalunga okwa kala ko nale. Episalomi 90:2 otali li ti kutya oye Kalunga kaaluhe nota kala ko aluhe sigo aluhe. Mbela shika itashi kumitha tuu!

17 Jehova oye awike Omushiti. Ehololo 4:11 otali ti: “Omuwa, Kalunga ketu! Owa gwana okusimanekwa omolweadhimo, esimano noonkondo, oshoka ongoye wa shiti iinima ayihe, nokehalo lyoye oyi li po noyi na omwenyo!” Jehova oye a shiti iinima ayihe, ngaashi aayengeli, oonyothi, iiyimati nosho wo oohi.

 MBELA OTO VULU OKUPANGA UUKUUME NAJEHOVA?

18. Omolwashike aantu yamwe haya dhiladhila kutya itaya vulu nando okupanga uukuume naKalunga? Ombiimbeli otayi ti ngiini?

18 Uuna aantu taya lesha kombinga yuukwatya uukumithi waJehova, ohaya kala ya tila. Ohaya dhiladhila kutya ‘ngele Kalunga omunankondoadhihe, okwa simana noonkondo noku li kokule natse, omolwashike a hala okupanga uukuume natse?’ Mbela Kalunga okwa hala tu dhiladhile ngawo? Hasho nando. Jehova okwa hala okukala popepi natse. Ombiimbeli otayi ti kutya Kalunga “ke li kokule nomuntu nando ogumwe.” (Iilonga 17:27) Okwa hala wu hedhe popepi naye noku uvaneka kutya ‘ota ka hedha kungoye.’ —  Jakob 4:8.

19. (a) Omuntu ota vulu ngiini okupanga uukuume naKalunga? (b) Uukwatya waKalunga wuni wu hole unene?

19 Omuntu ota vulu ngiini okupanga uukuume naKalunga? Jesus okwa ti: “Mboka ye ku tseya, Kalunga awike kashili, noya tseya wo Jesus Kristus, ngoka we mu tumu, oyo mboka ye na omwenyo gwaaluhe.” (Johannes 17:3) Tsikila okwiilonga oshindji kombinga yaJehova naJesus, opo wu ka mone omwenyo gwaaluhe. Pashiholelwa, otwi ilonga nale kutya “Kalunga oye ohole.” (1 Johannes 4:16) Oku na wo omaukwatya galwe ogendji omawanawa. Ombiimbeli otayi tu lombwele kutya Jehova ‘omunamutimahenda, omunalukeno nomutalanteni, iha geye mbala noku udha esilohenda nuudhiginini.’ (Eksodus 34:6) Omwaanawa ‘noha dhimine po.’ (Episalomi 86:5) Kalunga omwiidhidhimiki. (2 Petrus 3:9) Oto ki ilonga oshindji kombinga yomaukwatya ge omawanawa, sho to lesha kombinga ye mOmbiimbeli.

20-22. (a) Ongiini to vulu okuhedha popepi naKalunga, ngele iha monika? (b) Oto ka ninga po shike, ngele opu na yamwe ya hala wu ethe po okukonakona Ombiimbeli?

20 Mbela oto vulu okuhedha popepi naKalunga, nando  iha monika? (Johannes 1:18; 4:24; 1 Timoteus 1:17) Uuna to lesha mOmbiimbeli kombinga yaJehova, oto ka tseya kutya ye Omuntu gwolela. (Episalomi 27:4; Aaroma 1:20) Sho to ilongo oshindji kombinga ye, oto ka kala wu mu hole noonkondo noto ka hedha popepyeelela naye.

Ngaashi owala he ha kala e hole omwana, naTate yetu gwomegulu oku tu hole

21 Oto ka uva ko kutya Jehova oye Tate yetu. (Mateus 6:9) Okwe tu pa omwenyo, nokwa hala tu kale nonkalamwenyo ombwanawa. Shoka osho he omunahole ha kala a halela oyana. (Episalomi 36:9) Ombiimbeli otayi ti kutya oto vulu okuninga kuume kaJehova. (Jakob 2:23) Itashi kumitha tuu sho Jehova, Omushiti gweshito alihe, a hala wu ninge kuume ke!

22 Otashi vulika aantu yamwe ya hala wu ethe po okukonakona Ombiimbeli. Ohaya kala ya tila kutya pamwe oto ka thiga po ongeleka moka wa shashelwa. Ino etha nando gumwe e ku imbe wu pange uukuume naKalunga koye, Jehova. Ota vulu okuninga kuume koye kopothingo.

23, 24. (a) Omolwashike wu na okukala ho pula omapulo? (b) Otatu ka kundathana shike montopolwa tayi landula?

23 Sho to konakona Ombiimbeli, otapu ka kala iinima mbyoka waa uvite ko. Ino kala wu na uumbanda wokupula omapulo, nenge wokukonga ekwatho. Jesus okwa ti otu na okukala aaifupipiki, ngaashi aanona. Omolwashike mbela? Omolwaashoka ohaya pula omapulo ogendji. (Mateus 18:2-4) Kalunga okwa hala wu mone omayamukulo gomapulo goye. Onkee ano, konakona nawa Ombiimbeli, opo wu mone kutya shoka to ilongo oshoshili. —  Lesha Iilonga 17:11.

24 Omukalo omwaanawa gwokwiilonga kombinga yaJehova, ogwo okukonakona Ombiimbeli. Montopolwa tayi landula, otatu ka mona kutya omolwashike Ombiimbeli ya yooloka ko komambo omakwawo.

^ okat. 15 Ngele mOmbiimbeli yoye kamu na edhina Jehova, nenge wa hala okumona uuyelele owundji kombinga yaashoka tali ti nankene hali tumbulwa, tala eyelitho lyo-1.