Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Ombiimbeli otayi tu longo shike?

Elalakano lyaKalunga li na ko nasha naantu olini?

Elalakano lyaKalunga li na ko nasha naantu olini?

UUNA to lesha oshifokundaneki, to tala otiivii nenge to pulakene oradio, oto ka uva mo omahokololo ogendji ge na ko nasha nomiyonena, iita nosho wo uukulo. Otashi vulika to mono iihuna, molwaashoka wu na uuvu wontumba nenge wa silwa.

Ipula omapulo taga landula:

  • Mbela Kalunga osho owala a hala tu kale ngeyi?

  • Openi tandi vulu okumona ekwatho lyankene ndi na okuungaunga nuupyakadhi wandje?

  • Mbela opu na ngaa esiku napu ka kale ombili yashili?

Ombiimbeli otayi tu pe omayamukulo gomapulo ngoka.

 OMBIIMBELI OTAYI TU LONGO KUTYA KALUNGA OTE KE ETA OMALUNDULUKO KOMBANDA YEVI.

  • Aantu itaye ke ehama we, itaya ka kulupa nenge ya se. — Ehololo 21:4

  • “Oshitiningili otashi ka nuka ngomenye.” — Jesaja 35:6

  • “Omeho gaaposi otaga ka tsikuluka.” — Jesaja 35:5

  •  Oonakusa otaya ka yumuka. — Johannes 5:28, 29

  • Itapu ka kala we ngoka ta ti kutya okwa ala. — Jesaja 33:24

  • Kehe gumwe kombanda yevi ota ka kala e na iikulya ya gwana. — Episalomi 72:16

 UUWANAWA MBOKA HAWU ZI MOKWIILONGA SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

Otashi vulika wu dhiladhile kutya shoka wa lesha pomapandja gopetameko gembo ndika ondjodhi yowala. Kalunga oku uvaneka kutya ota ka ninga omalunduluko ngoka mbala kombanda yevi. Ombiimbeli otayi yelitha kutya ote ke shi ninga ngiini.

Ombiimbeli otayi popi oshindji kombinga yaashika. Otayi tu lombwele shoka twa pumbwa okutseya, opo tu nyanyukilwe onkalamwenyo ngashingeyi. Dhiladhila owala kombinga yiinima mbyoka ho kala to ipula nayo, ngaashi iimaliwa nenge yaandjeni, uukolele nenge mboka wa silwa. Ombiimbeli otayi vulu oku ku kwathela wu ungaunge nomaupyakadhi ngoka. Otayi vulu oku ku pa omayamukulo tage ku hekeleke gomapulo ngaashi:

 Osha yela kutya sho to lesha embo ndika owa hala okutseya shoka Ombiimbeli tayi longo aantu. Embo ndika otali ke ku kwathela. Uutendo owu na omapulo ngoka tage ke ku kwathela wu uve ko nawa Ombiimbeli. Aantu oyendji oye hole okukonakona Ombiimbeli nOonzapo dhaJehova. Otwi inekela kutya nangoye oto ke shi nyanyukilwa. Kalunga na yambeke oonkambadhala dhoye sho to konakona shoka Ombiimbeli tayi tu longo.