Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 Oontentekelihapu

Ontumwafo ya za kOlutuwiliki

Ontumwafo ya za kOlutuwiliki

Kaamwatate naamwameme aaholike:

Omimvo opo dha piti, Oshungolangelo yaayehe oya li ya tameke okunyanyangidha oshitopolwa oshiwanawa shi na oshipalanyolo “Natu holeleni eitaalo lyawo.” Okuza mpoka iitopolwa mbyoka iipe oya kala hayi holoka mo omalupita, naashika osha kala hashi tu nyanyudha noonkondo.

Iitopolwa mbika oya kala hayi inyengitha aaleshi ngiini? Omuleshi gumwe okwa nyola ngeyi konima sho a lesha ehokololo lyaMarta: “Onda li tandi iyolo sho nde shi lesha oshoka nangame onda fa owala Marta. Ohandi kala aluhe tandi sikauka, opo ndi gandje eyakulo ewanawa kaayenda, ihe omathimbo gamwe ohandi dhimbwa okukuutumba po manga nookuume nokuhapula nayo.” Omugundjuka gumwe okwa thiki pehulithodhiladhilo ewanawa sho a lesha ehokololo lyaEster. Okwa ti: “Ehokololo onda li ndi li uvite ko oshoka nangame ondi hole iikutu noonguwo ndhoka dhi li momoode. Otu na okukala tatu monika nawa, ihe katu na okukala tu dhi hole sha pitilila.” Okwa gwedha ko a ti: “Jehova oha tala nkene tu li meni.” Noshitopolwa shoka tashi popi kombinga yomuyapostoli Petrus osha ningitha omumwameme gumwe a popye nehwamo ta ti: “Ehokololo onda li nde li hokwa noonkondo sho tandi li lesha nokanda li nda hala oku li etha. Onda li nda fa opo ndi li sho iinima mbyoka tayi ningwa. Onda li nda fa ndi wete nondi uvite shoka tashi hokololwa mehokololo.”

Aaleshi mbaka nosho wo yalwe oyendji mboka ya nyola ya popye nkene ya pandula iitopolwa mbika, otaya koleke oohapu dhomuyapostoli Paulus ndhoka tadhi ti: “Ashihe shoka sha nyolwa mOmanyolo, osha nyolwa, shi tu longe.” (Rom. 15:4) Jehova okwa pitika omahokololo ngaka ga nyolwe mOmbiimbeli, opo ge tu longe iiyilongomwa yi na oshilonga. Atuheni otatu vulu okwiilonga sha mugo, kutya nduno otwa kala oomvula dhi thike peni moshili.

Otatu mu ladhipike twa mana mo mu leshe embo ndika nziya ngaashi tashi vulika. Otamu vulu oku li lesha pEsiku lyElongelokalunga lyUukwanegumbo, aanona otaya ka kala ye li hokwa. Ino kala ho faula okugongala uuna egongalo tali li konakona pEkonakonombiimbeli lyEgongalo. Li lesha nethimbo, ino li lesha to endelele. Kala ando wa fa wu wete iinima mbyoka tayi popiwa mo; kala wa fa opo wu li. Kambadhala okukala wu uvite ngaashi aantu mboka ya popiwa mOmbiimbeli ya li yu uvite nowa fa wu wete shoka ya li ye wete. Yelekanitha nkene ya li yi inyenge sho iinima mbyoka tayi ningwa nankene to ki inyenga ngele ando owa yi monkalo ya fa ndjoka.

Otwa nyanyukwa noonkondo oku mu pa oshileshomwa shika. Kalunga ne mu laleke nuuyamba sho tamu shi lesha pamwe naanegumbo lyeni. Otu mu hole noonkondo.

Olutuwiliki lwOonzapo dhaJehova