1, 2. Onkalo oya li naanaa ya tya ngiini sho Samuel a li ta popi noshigwana shaIsrael, nomolwashike a li a pumbwa oku shi kwathela shi itedhulule?

SAMUEL okwa tala kiipala yaantu yoshigwana she. Aaisraeli oya li ya gongala moshilando shaGilgal, ya gongalekwa komulumentu nguka omudhiginini ngoka a longo e li omupolofeti nomupanguli oomvula omilongo. Osha li muMei nenge muJuni pakalindeli ketu nokwenye okwa li lela metifa. Omapya oga li ga pemba niishokelya oya li ya adha okuteywa. Engathithi olya li lya mwena tuu nye! Mbela Samuel ote ki inyengitha ngaa omitima dhawo?

2 Oshigwana osha li sha thiminike Samuel e shi langekele po omukwaniilwa gwopantu e shi pangele, ihe kasha li shi uvite ko kutya oshinima shoka osha kwata miiti shi thike peni. Kasha li sha koneka kutya osha li tashi ulike ondhino onene yokudhina Jehova Kalunga kawo nosho wo omuhunganeki gwe. Sho shene osha li inaashi hala we Jehova a kale Omukwaniilwa gwasho. Mbela Samuel ota ka ninga po shike e shi kwathele shi itedhulule?

Oshiholelwa shaSamuel sho a li omugundjuka otashi tu longo kutya otatu vulu okukala tu na eitaalo nonando opu na enwethomo ewinayi

3, 4. (a) Omolwashike Samuel a li a popi kombinga yethimbo lyuugundjuka we? (b) Omolwashike oshiholelwa shaSamuel sheitaalo tashi vulu oku tu kwathela kunena?

3 Samuel okwe shi lombwele a ti: “Ngame onda kulupa ndi na oomvi.” Shoka a popi osha li naanaa tashi imonikila koonkwakutoka dhokomutse gwe. Okwa ti ishewe: “Onda kala omuwiliki gweni okuza muugundjuka wandje sigo ongashingeyi.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Nonando Samuel okwa li a kulupa, ka li a dhimbwa ethimbo lyuugundjuka we. Ethimbo ndyoka okwa li te li dhimbulukwa nawa natango. Omatokolo ngoka a li a ningi konima sho te ende ta koko, oga li ge mu ningitha a kale e na eitaalo nokukale e na etilo lyokutila Jehova Kalunga.

 4 Samuel okwa li e na okukoleka nokudhiginina eitaalo lye, nonando iikando oyindji okwa li a kundukidhwa kaantu kaaye na eitaalo nokaaye shi aadhiginini. Kunena kashi shi oshipu okukoleka eitaalo lyoye, molwaashoka otu li muuyuni mbuka waantu kaaye na eitaalo nowa yonuka. (Lesha Lukas 18:8.) Natu tale shoka tatu vulu okwiilonga koshiholelwa shaSamuel, tatu tameke naasho a li okamatyona.

“Omumati Samuel okwa tsikile okulongela Omuwa”

5, 6. Omolwashike tatu vulu okutya onkalo yaSamuel yokuunona kaya li ya fa yuunona uukwawo, ihe aavali ye oya li ye shi shi ngiini kutya oha silwa nawa oshimpwiyu?

5 Onkalo yaSamuel yokuunona kaya li ya fa yuunona uukwawo. Konima owala sho a toyo, tashi vulika a li e na oomvula ndatu nenge dhi vulithe po kashona, okwa li a tameke okulongela Jehova ketsalihangano eyapuki kuShilo shi li ookilometa dha konda 30 okuza kaandjawo kuRama. Aavali ye, Elkana naHanna, oya li ya gandja okamwanamati kuJehova ke mu longele momukalo gwi ikalekelwa nokungawo okwa li a ningi Omunasiri onkalamwenyo ye ayihe. * Mbela shika osha li tashi ti kutya Samuel okwa li e ekelwahi kaavali ye nokaaye mu hole?

6 Hasho nando. Oya li ye shi kutya okamwanamati otaka ka silwa oshimpwiyu kuShilo hoka taka yi. Osha yela kutya Omuyambi Omukuluntu, Eli, okwa li ha tonatele Samuel nawa, molwaashoka okwa li ha longo pamwe naye. Opwa li wo aakiintu oyendji mboka ya li haya kwathele miinima yilwe petsalihangano. —  Eks. 38:8; Aatok. 11:34-40.

7, 8. (a) Aavali yaSamuel oya li ye mu ladhipike ngiini pahole omumvo kehe uuna ye ke mu talela po? (b) Oshike aavali yokunena taya vulu okwiilonga moshiholelwa shaavali yaSamuel?

7 Niishewe, Hanna naElkana kaya li nando ya dhimbwa osheeli shawo oshiholike, shoka ya li ya mono sho egalikano lyawo lyu uvika. Hanna okwa li a pula Kalunga e mu pe okanona kokamati, e tu uvaneke kutya ote ke ka pa Kalunga ke mu longele onkalamwenyo yako ayihe iilonga iiyapuki. Omvula kehe uuna Hanna ta talele po Samuel, okwa li he mu etele okandjatha kaake na omaako okape hoka e mu hondjela kokuzala sho ta longo metsalihangano. Okamati Samuel oka li haka nyanyukilwa lela omatalelopo ngoka. Osha yela kutya oka li haka nyanyukilwa eladhipiko lyaavali yako aanahole nosho wo ewiliko lyawo sho ya li haye ka longo kutya oshi li uuthembahenda okulongela Jehova mehala ndyoka lyi ikalekelwa.

8 Aavali kunena otaya vulu okwiilonga oshindji kuHanna naElkana. Aavali oyendji ohayu ukitha eitulomo alihe koompumbwe dhoyana dhopalutu omanga tayi ipwililike oompumbwe dhoyana dhopambepo. Ihe aavali yaSamuel oya li ya pititha komeho iinima yopambepo, naashoka osha li sha nwetha mo noonkondo okamwanamati sho taka koko. —  Lesha Omayeletumbulo 22:6.

9, 10. (a) Popya kutya etsalihangano olya li lya tya ngiini nosho wo nkene omugundjuka Samuel a li u uvitile ehala ndyoka eyapuki. (Tala wo enyolo lyopevi.) (b) Iinakugwanithwa yaSamuel otashi vulika ya li ya kwatela mo shike, nongiini aagundjuka yokunena taya vulu oku mu holela?

 9 Kala ando wa fa wu wete sho omumati te ende ta koko noha kala te ende ta konakona iikulundundu pomudhingoloko gwaShilo. Sho ta tala okandoolopa hoka nesilu ndyoka li li pooha nako, omutima gwe otashi vulika gwa li tagu hunga enyanyu nokwa li ha kala u uvite uuntsa okutala ketsalihangano. Etsalihangano ndyoka olya li shili ehala eyapuki. * Olya adhika lya tungwa pwa pita oomvula 400 mewiliko lyaMoses ye mwene nolyo lya li ondingandinga yelongelokalunga lyaJehova lya yogoka muuyuni auhe.

10 Samuel okwa ka kala e hole shili etsalihangano. Konima okwa ka nyola a ti: “Omumati Samuel okwa tsikile okulongela OMUWA a zala oshitetahema sholiina shuuyambi.” (1 Sam. 2:18) Oshitetahema nenge okandjatha hoka kaake na omaako otaka ulike sha yela kutya okwa li ha kwathele aayambi petsalihangano. Nonando Samuel ka li omuyambi, okwa li ha kwathele nokweegulula omiyelo dhetsalihangano ongulonene nokuyakula omukokele Eli. Nonando okwa li ha kala a nyanyukilwa iilonga ye metsalihangano, mokweendela ko kwethimbo okwa li a ka yematekwa. Megumbo lyaJehova omwa li tamu ningwa sha sha puka noonkondo.

Okwa kala a yogoka nonando okwa li mokati kaantu ya nyata

11, 12. (a) Hofni naPinehas oya li ya ningi epuko lini enene? (b) Iilonga yuukolokoshi yini Hofni naPinehas ya li ya longo petsalihangano? (Tala wo enyolo lyopevi.)

11 Manga Samuel a li omushona natango okwa li a mono sho aantu ya vuka mokulonga uukolokoshi niilonga ya nyata. Eli okwa li e na oyanamati yaali, Hofni naPinehas. Ehokololo lyomuSamuel otali ti: “Aana yaEli oya li [aadhudhu]. Inaa pupa ko komalombwelo gOMUWA.” (1 Samuel 2:12) Omadhiladhilo gaali gomovelise ndjoka otaga ambidhidhathana. Hofni naPinehas oya li “aadhudhu,” shoka tashi ti lelalela “aamati yiidhukudhuku,” molwaashoka oya li ya dhina Jehova. Kaya li ye na ko nasha nomakotampango ge omayapuki noniitegelelwa ye. Shika osha li she ya ningitha ya yone omayono galwe.

 12 Ompango yaJehova oya li ye shi popya sha yela kutya oshinakugwanithwa shaayambi oshini nonkene ye na okuyamba omayambo petsalihangano. Omolwashike ompango ya li ye shi yelitha ngeyi? Omolwaashoka omayambo ngoka oga li ge lile po ashihe shoka Kalunga a ninga, opo a dhime po oondjo dhaantu ya vule okukala ya pandika kuye noya vule okumona omayambeko newiliko lye. Ihe Hofni naPinehas oya ningitha aayambi ooyakwawo kaaya simaneke omayambo. *

13, 14. (a) Aantu aadhiginini otashi vulika ya li ya gumwa ngiini kuukolokoshi mboka wa li tawu longwa petsalihangano? (b) Eli okwa li a ndopa ngiini okugwanitha po oshinakugwanithwa she shuuvali noshuuyambi?

13 Kala ando wa fa wu wete Samuel a tala nonkumwe nomeho ga pwa mo sho iihuna mbika tayi ningwa. Olungapi inaa mona aantu, kutya nduno oohepele, aaifupipiki nenge aathininikwa, taye ya ketsalihangano eyapuki netegameno lyokumona ehekeleko nokunkondopekwa pambepo, ihe pehala lyaashono oya li owala haya zi ko ya yematekwa, yu uvithwa nayi nenge ya sithwa ohoni? Mbela okwa li u uvite ngiini sho a mono kutya Hofni naPinehas kaya li wo haya simaneke oompango dhaJehova dhi na ko nasha nuuyogoki wopamilalo sho haya lala naakiintu mboka ya li haya yakula petsalihangano? (1 Sam. 2:22) Otashi vulika a li a tegelela Eli a ninge po sha.

Samuel oku na okukala a li ha kala a yemata lela sho a li e wete oyanamati yaEli taya longo uukolokoshi

14 Eli okwa li lela ta vulu okukandula po omukundu nguka. Ashihe shoka sha li tashi ningwa petsalihangano osha li she mu pamba, molwaashoka oye a li omuyambimukuluntu. Oye wo a li e na oshinakugwanithwa shokupukulula oyana, molwaashoka oya li tayi iyetele yo yene noya li taye etele yalwe moshilongo. Ihe Eli ka li a gwanitha po nando oshimwe shomiinakugwanithwa ye, kutya nduno oshuuvali nenge oshuuyambi. Okwe ya ganda owala nokawi kohenda. (Lesha 1 Samuel 2:23-25.) Ihe shoka oyana ya li ya pumbwa egeelo lya kwata miiti. Omayono gawo oga li ga gwana oku ya falitha meso.

15. Elondodho lini lya kwata miiti Jehova a li a pe Eli, naEli noyana oya li ya ningi po shike?

15 Onkalo oya ka nayipala noonkondo sigo Jehova a tumu “omuhunganeki” ngoka inaa tumbulwa kedhina a lombwele Eli etumwalaka edhigu lyepangulo. Jehova okwa li a lombwele Eli a ti kutya oho “simaneke aamwoye shi vule okusimaneka ndje.” Kalunga okwa li a lombwele Eli kutya oyana mbaka aakolokoshi otaya ka sa mesiku limwe, ezimo lye otali ka ya moshiponga nokukanitha nokuli ondondo yalyo yuuyambi. Mbela oya ningi omalunduluko sho ya londodhwa nelondodho ndika lya kwata miiti? Ehokololo otali ulike kutya Eli noyana kaya li ya ningi po sha. —  1 Sam. 2:27–3:1.

16. (a) Oonkundana dhini tatu lesha kombinga yehumokomeho lyopambepo lyomugundjuka Samuel? (b) Mbela oonkundana ndhoka oombwanawa ngaa kungoye? Shi yelitha.

 16 Mbela uukolokoshi awuhe mbuno owa li wa gumu ngiini Samuel? Ethimbo nethimbo pethimbo ndika ewinayi opwa li pu na onkundana ombwanawa kombinga yankene Samuel a li ta koko nota ningi ehumokomeho lyopambepo. Dhimbulukwa kutya 1 Samuel 2:18 ota ti kutya “omumati Samuel okwa tsikile okulongela OMUWA.” Nokuli naasho a li okamatyona, Samuel okwa li i itula mo mokulongela Kalunga. Movelise 21 montopolwa oyo tuu ndjoka otamu popiwa oshinima tashi gumu omutima taku ti: “Omumati Samuel okwa kokele puJehova.” (NW) Sho te ende ta koko, ekwatathano lye naHe gwomegulu olye ende tali kolo. Ekwatathano lyopothingo naJehova ndyoka olyo tali gamene omuntu kuukolokoshi kehe.

17, 18. (a) Ongiini Aakriste aagundjuka taya vulu okuholela oshiholelwa shaSamuel uuna taya ningilwa uukolokoshi? (b) Oshike tashi ulike kutya Samuel okwa li a hogolola ondjila ombwanawa?

17 Osha li oshipu kuSamuel okudhiladhila kutya ngele omuyambi omukuluntu noyana otaya yono, naye ota vulu wo okuninga shoka a hala. Ihe okwaavulika kwayalwe, nonando oyo taya kwatele komeho, kaku na nando oku tu ningitha tu longe uulunde. Kunena aagundjuka oyendji Aakriste ohaya landula oshiholelwa shaSamuel ‘shokukokela puJehova’ nokuli nuuna yamwe mboka ye ya kundukidha itaaye ya tulile po oshiholelwa oshiwanawa.

18 Uuwanawa wuni Samuel a mono sho a hogolola okulongela Jehova? Ombiimbeli otayi ti kutya “omumati Samuel okwa koko nokwa li a hokiwa kOMUWA nokaantu.” (1 Sam. 2:26) Onkee ano, Samuel okwa li e holike kwaamboka ye na uupambepo uuwanawa. Jehova naye okwa li e mu hole omolwuudhiginini we. Samuel oku na okukala a li e shi kutya Kalunga ota ka katukila onkatu uukolokoshi awuhe mboka tawu longwa muShilo, ihe otashi vulika a li ti ipula  kutya otashi ka ningwa uunake. Ongulohi yimwe, epulo ndyoka olya li lya yamukulwa.

“Popya, omuntu gwoye onda pulakena”

19, 20. (a) Hokolola kutya Samuel okwa ningilwa shike ongulohi yimwe petsalihangano. (b) Samuel okwa li a mono ngiini kutya etumwalaka otali zi kulye, nokwa li hi ihumbatele Eli ngiini?

19 Osha li lwokoongulasha nonyeka onene yopetsalihangano oya li ya minikila natango. Manga a lala a mwena, Samuel okwa li u uvu ewi tali mu ithana. Okwa li ta dhiladhila kutya pamwe oEli te mu ithana. Pethimbo mpoka Eli okwa li a kulupa noihaa mono ko we nawa. Samuel okwa penduka e ta “matukile” kuEli. Kala ando wa fa wu wete okamati hoka Samuel take endelele ke li koompadhi dhowala ka ka tale kutya Eli okwa pumbwa shike. Otashi kumitha okumona kutya Samuel okwa li hu ungaunga naEli nesimaneko nonolukeno. Nonando Eli okwa li a yono, okwa li natango omuyambi omukuluntu gwaJehova. —  1 Sam. 3:2-5.

20 Samuel okwa pendula Eli e ta ti: “Ongame nguka wi ithana ndje.” Ihe Eli okwa ti kutya ine mu ithana e te mu lombwele a shune a ka lale. Ihe natango ewi olya kala noku mu ithana. Hugunina Eli okwa dhimbulula kutya olye ti ithana Samuel. Opwa adhika pwa pita ethimbo Jehova inaa tuma etumwalaka koshigwana she, noshipu okuuva ko kutya omolwashike? Eli okwa mono kutya Jehova okwa li ta popi ishewe noshigwana she, ihe ngashingeyi okupitila muSamuel. Eli okwa lombwele Samuel a shune a ka lale e te mu lombwele nkene e na okuyamukula. Samuel osho a ningi. Nziya oku uvu ewi tali mu ithana tali ti: “Samuel! Samuel!” Omumati okwa yamukula a ti: “Popya, omuntu gwoye onda pulakena.” —  1 Sam. 3:1, 5-10.

21. Ongiini tatu vulu okupulakena kuJehova kunena, nuuwanawa wuni tatu vulu okumona mo?

21 Ngashingeyi Jehova okwa li ishewe e na omupiya gwe muShilo ngoka ha pulakene. Samuel okwa kala ha pulakene kuJehova onkalamwenyo ye ayihe. Mbela nangoye oho pulakene tuu kuJehova? Inatu tegelela ewi li popye natse uusiku. Kunena, otatu vulu okutya ewi lyaKalunga ohali popi natse aluhe. Ewi ndyoka otali adhika mOohapu dhe, Ombiimbeli. Ngele otwa kala hatu pulakene kuKalunga nokukala hatu vulika, eitaalo lyetu otali ka koka. Shika osho sha li sha ningilwa Samuel.

Samuel okwa li a gandja etumwalaka lyaJehova lyepangulo kuEli nonando okwa li e na uumbanda

22, 23. (a) Ongiini etumwalaka ndyoka petameko Samuel a li a tila okupopya lya ka gwanithwa? (b) Omolwashike Samuel a li e na edhina ewanawa?

22 Oshinima shoka sha ningwa muShilo uusiku mboka osha li oshinima oshinene monkalamwenyo yaSamuel, molwaashoka okuza mpoka okwa tameke okutseya Jehova momukalo gwi ikalekelwa sho a ningi omupolofeti nomupopikalelipo gwaKalunga. Petameko, Samuel okwa li a tila okupa Eli etumwalaka lyaJehova, molwaashoka olya li tali popi kombinga yegwanithopo lyehunganeko ndyoka lya hunganekelwe kutya masiku ezimo lyaEli otali ka kuthwa oshinakugwanithwa shuuyambi. Ihe Samuel okwa li i itsu omukumo e ta gandja etumwalaka ndyoka, naEli okwa li e li taamba ko neifupipiko. Konima yethimbo, ashihe shoka Jehova a li a popi  osha gwanithwa. Aafilisti oya li ya hingile Aaisraeli iita moka Hofni naPinehas ya li ya dhipagelwa mesiku limwe. Eli naye okwa li a si sho u uvu kutya oshikethahangano oshiyapuki osha kwatwa po. —  1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.

23 Ihe nonando ongaaka, Samuel okwa kala e na edhina ewanawa, molwaashoka okwa li omupolofeti omudhiginini. Ehokololo otali ti: “OMUWA okwa li pamwe naye.” Olya gwedha ko wo kutya Jehova ina etha nando olimwe lyomomahunganeko ngoka Samuel a popi li ponye. —  Lesha 1 Samuel 3:19.

“Samuel okwa galikana” Jehova

24. Konima yethimbo Aaisraeli oya ka tokola po shike, nomolwashike sha li eyono lya kwata miiti?

24 Mbela Aaisraeli oya li yi iyutha kewiliko lyaSamuel e taya ningi oshigwana shi na uupambepo uuwanawa noshidhiginini? Hasho nando. Konima yethimbo oya ka tokola kutya inaya hala we okuwilikwa komupolofeti. Oya li ya hala okukala ya fa iigwana iikwawo nokukala ye na omukwaniilwa gwopantu. Jehova okwa lombwele Samuel e ya gwanithile po omahalo gawo. Ihe okwa li e na oku ya lombwela kutya uulunde wawo owa kwata miiti shi thike peni. Kaya li owala inaaya hala Samuel, ihe oya li inaaya hala Jehova ye mwene. Onkee ano, okwa gongaleke aantu puGilgal.

Samuel okwa li a galikana e na eitaalo, na Jehova okwe mu yamukula sho a lokitha omvula

25, 26. PuGilgal, Samuel okwa li a kwathele ngiini oshigwana shi mone kutya osha yona sha kwata miiti kuJehova?

25 Natu tale ishewe kethimbo ndyoka edhigu sho a li ta popi nAaisraeli puGilgal. Pethimbo mpoka, Samuel, ngoka a li ngashingeyi a kulupa, okwa dhimbulukitha oshigwana shaIsrael kutya ye okwa kala omudhiginini. Opo nduno, Ombiimbeli oya ti: “Samuel okwa galikana.” Okwa li a pula Jehova a lokithe omvula yoshikungulu. —  1 Sam. 12:17, 18.

26 Omvula yoshikungulu? Mokwenye? Inashi uvika nando onale. Ihe ngele aantu oya li ya limbililwa notaya sheke, inaye shi ninga ethimbo ele. Mbalambala egulu olya li lya luudha iikogo. Ombepo oya teyagula po iilya momapya. Omvula oya ndunduma muule tayi thitike omakutsi, noya pooka ko. Mbela aantu oya li yi inyenge ngiini? Ombiimbeli otayi ti: “Aantu ayehe oya tila OMUWA naSamuel.” Ngashingeyi oya li ye wete kutya oya yona sha kwata miiti. —  1 Sam. 12:18, 19.

27. Jehova oku uvitile ngiini aantu mboka ye na eitaalo lya fa lyaSamuel?

27 Samuel haye i inyengitha omitima dhaantu mbaka aatangalali, ihe oJehova Kalunga mwene. Samuel okwa kala i itaala muKalunga okuza kuunona we sigo omuukulupe. NaJehova okwa li e mu yambeke. Sigo okunena Jehova ina lunduluka. Onkee ngaa ha ambidhidha aantu mboka ye na eitaalo lya fa lyaSamuel.

^ okat. 5 Okukala Omunasiri okwa li kwa kwatela mo okuninga egano lyokukala ihoo nu iikolitha nokwaakulula ko omafufu gokomutse. Aantu oyendji oya li owala ya ningi egano ndyoka uule wokathimbo, ihe yamwe, ngaashi Simson, Samuel nosho wo Johannes Omuninginithi oya li Aanasiri onkalamwenyo yawo ayihe.

^ okat. 9 Etsalihangano lyo lyene olya li owala otenda onene yi na oongudhi dhiipilangi nolya li li na uule wokuuka mooha woometa 13.3 nomutamo gwoometa 4.45. Ihe olya li lya longwa miinima yondilo, ngaashi oshipa shombwa yomomeya, omalapi ga hondjelwa nawa uulenga niipilangi yondilo ya kolongithwa oshisiliveli noshingoli. Olya li lyi li mehale lyuule wokuuka mooha woometa 44.5 nomutamo gwoometa 22.25 moka mwa li mu na wo oshiyambelo sho opala. Konima, pooha dhetsalihangano opwa ka tungwa omala galwe ngoka ga li haga longithwa kaayambi. Samuel otashi vulika a li ha lala mulimwe lyomomala ngoka.

^ okat. 12 Ehokololo otali popi iinima iyali mbyoka tayi ulike ondhino yawo. Shotango, Ompango oya li ya popya kutya iitopolwa yini yeyambo yi na okupewa aayambi. (Deut. 18:3) Ihe aayambi mbaka aadhudhu oya li taya ningi sha shi ili lela. Oya li haya tumu aayakuli yawo ya ka tse efoloko enene lyoonyala ndatu mombiga yonyama e taya zigi mo shoka ya hala. Oshikwawo, uuna aantu ye eta omayambo gawo ga yambwe koshiyambelo, aayambi mbaka aadhudhu oya li haya tumu aayakuli yawo ya hinde mboka ye eta omayambo noku ya yuga onyama ontalala manga nokuli omankene inaaga yambelwa Jehova. —  Lev. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.