Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 108: Mondjila yokuDamasko

Ehokololo 108: Mondjila yokuDamasko

OWA tseya mbela kutya olye a lala mpoka pevi? Oye Saulus. Oto dhimbulukwa ndishi, ye okwa tonatelele oonguwo dhaalumentu mboka ya dhipaga Stefanus nomamanya. Tala kuuyelele mboka tau adhima! Oshike tashi ningwa po?

Konima yeso lyaStefanus, Saulus ota kutha ewiliko mokukonga aalanduli yaJesus ye ya ninge nayi. Ye ota yi megumbo limwe nokuya mekwawo note ya kokolola mo note ya tula mondholongo. Aalongwa oyendji otaa yi ontuku kiilando yilwe notaa tameke okuuvitha hoka “onkundana ombwanawa.” Ihe Saulus ota yi kiilando yilwe oku ka konga aalanduli yaJesus. Ye ngashingeyi oku li mondjila okuya kuDamasko. Ihe mondjila oshinima oshikumithi otashi ningwa po:

Ombadhilila uuyelele wokegulu owa adhima momudhingoloko gwaSaulus. Ye oti ihata pevi, ngaashi tse tu wete mpaka. Opo nduno ewi otali ti: ‘Saul, Saul! Omolwashike to tidhagula ndje?’ Aalumentu puSaulus oye wete uuyelele noye uvite ewi ihe yo kaye uvite ko shoka tashi tiwa.

Saulus ta tsikithwa kuuyelele

‘Omuwa, ongoye olye?’ Saulus ta pula.

‘Ongame Jesus, oongoka ngoye to tidhagula,’ ewi tali ti. Jesus ote shi ti molwashoka kuye osha fa ongo Saulus te mu tidhagula uuna Saulus ta tidhagula aalanduli ye.

Ngashingeyi Saulus ota pula: ‘Ondi na okuninga shike, Omuwa?’

‘Thikama, ngu u ye kuDamasko,’ Jesus ta ti. ‘Hoka oto ka lombwelwa shoka u na okuninga.’ Sho Saulus ta thikama nota tonatitha omeho ge, ye ita vulu okumona sha. Ye omuposi! Ano aalumentu mboka ye li pamwe naye otaye mu kwata moshikaha notaye mu fala kuDamasko.

Ngashingeyi Jesus ota popi nagumwe gwomaalongwa ye muDamasko nota ti: ‘Ananias, thikama. Inda kOndjila Yu Uka. Pula megumbo lyaJudas omulumentu gwedhina Saulus. Ngame onde mu hogolola a kale omupiya gwandje i ikalekelwa.’

Ananias ota vulika kuJesus. Sho ye ta tsakaneke Saulus, ota tenteke iikaha ye kuye nota ti: ‘Omuwa okwa tumu ndje kungoye opo ngoye u vule ishewe okumona ko nou udhithwe nombepo ondjapuki.’ Mbala momeho gaSaulus otamu gu iinima ya fa iipakosolwa nota vulu ishewe okumona ko.

Saulus ota longithwa komukalo omukumithi okuuvithila aantu yomiigwana oyindji. Ye ota tseyika ko oye omuyapostoli Paulus, ngoka tse tatu ki ilonga natango oshindji kuye. Ihe natu tale tango kutya Kalunga ota tumu Petrus a ka ninge shike.

Iilonga 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Omapulo

 • Saulus okwa li a ningi shike konima sho Stefanus a dhipagwa?
 • Sho Saulus a li mondjila yokuya kuDamasko, oshinima oshikumithi shini sha li sha ningwa po?
 • Jesus okwa li a lombwele Saulus a ninge shike?
 • Omalombwelo geni Jesus a li a pe Ananias, nongiini Saulus a li a vulu okumona ko ishewe?
 • Saulus okwa li a tseyika nedhina lini, nongiini a li a longithwa?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Iilonga 8:1-4.

  Ongiini omahepeko omanene ngoka ga li ga adha egongalo lyopaKriste ndyoka lya li opo lya totwa po, ga li ga ningitha eitaalo lyopaKriste li taandele, noshinima sha faathana shini sha ningwa methimbo lyonena? (Iil. 8:4; Jes. 54:17)

 • Lesha Iilonga 9:1-20.

  Iilonga yetumo yopatatu yini Jesus a li a ti kutya oku nine Saulus? (Iil. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 • Lesha Iilonga 22:6-16.

  Ongiini tatu vulu okukala twa fa Ananias, nomolwashike shoka sha simana? (Iil. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pet. 1:14-16; 2:12)

 • Lesha Iilonga 26:8-20.

  Ongiini okwiitedhulula kwaSaulus a ninge Omukriste ku li eladhipiko kwaamboka ye na nena ookuume kopandjokana kaaye shi ooitaali? (Iil. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pet. 3:1-3)