Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 102: Jesus Oku Na Omwenyo

Ehokololo 102: Jesus Oku Na Omwenyo

OWA tseya kutya omukiintu naalumentu yaali oyo oolye? Omukiintu oMaria Magdalena, kuume kaJesus. Naalumentu yoonguwo oontokele oyo aayengeli. Okala haka okashona moka Maria to ontamene, omo mehala moka olutu lwaJesus lwa tulwa konima yeso lye. Ohaki ithanwa ombila. Ihe ngashingeyi olutu kalu mo! Olye e lu kutha mo? Natu tale.

Aayengeli taya popi naMaria Magdalena

Konima yeso lyaJesus, aasaaseri otaa ti kuPilatus: ‘Sho Jesus a li natango e na omwenyo okwa tile kutya ye ota ka yumuka konima yomasiku gatatu. Ano gandja elombwelo opo ombila yi langelwe. Opo nduno aalongwa ye itaa vulu ya yake mo omudhimba gwe noya tye kutya ye okwa yumuka kuusi!’ Pilatus ota lombwele aasaaseri ya tume aakwiita ya ka langele ombila.

Ihe ongula onene yesiku etitatu konima yeso lyaJesus omuyengeli gwaJehova ota holoka ombadhilila. Ye ota kandula po emanya pombila. Aakwiita oya pwa oonkondo kuumbanda. Lwahugunina sho yo yo ontamene mombila, omudhimba kagu mo! Yamwe yomaakwiita otaa yi koshilando notaa hokololele aasaaseri. Owa tseya mbela kutya aasaaseri aawinayi otaa ningi po shike? Yo otaa futu aakwiita opo ya fundje. ‘Ne omu na okutya kutya aalongwa ye oye ya uusiku noya yaka mo omudhimba omanga tse twa kotha,’ aasaaseri taa lombwele aakwiita.

Opo tuu mpoka ookuume kaJesus yamwe aakiintu otaa talele po ombila. Alikana oya kumwa ngiini oku yi mona yi li owala! Ombadhilila aayengeli yaali otaa holoka ya zala oonguwo tadhi adhima! ‘Omolwashike tamu kongo Jesus muka?’ yo taa pula. ‘Ye okwa yumuka. Indeni mbala mu ka hokololele aalongwa ye.’ Alikana aakiintu otaa matuka neendelelo ngiini! Ihe mondjila omulumentu ote ya kankameke. Owa tseya tuu kutya oye lye? Oye Jesus! ‘Indeni mu ka hokololele aalongwa yandje,’ ye ta ti.

Sho aakiintu ya hokololele aalongwa kutya Jesus oku na omwenyo nonokutya yo oye mu mona, aalongwa otaa mono oshidhigu oku shi itaala. Petrus naJohannes otaa matukile kombila ya ka tale yo yene, ihe ombila oyi li owala! Sho Petrus naJohannes taa shuna, Maria Magdalena ota kala ko. Opo tuu mpono ye oto ontamene mo nota mono aayengeli yaali.

Owa tseya mbela shoka sha ningilwa olutu lwaJesus? Kalunga okwe lu kanithitha mo. Kalunga ina yumudha Jesus nolutu lwopanyama ndoka a si nalwo. Ye okwa pe Jesus olutu olupe lwopambepo, ngaashi aayengeli megulu ye lu na. Ihe okuulikila aalongwa ye kutya ye oku na omwenyo, Jesus ota vulu okukutha olutu ndoka aantu taa vulu okumona, ngaashi tatu ki ilonga.

Mateus 27:62-66; 28:1-15; Lukas 24:1-12; Johannes 20:1-12.Omapulo

 • Omukiintu ngoka e li mefano moka oye lye, aalumentu mboka yaali oyo oolye, noye li peni?
 • Omolwashike Pilatus a li a lombwele aasaaseri ya tume aakwiita ya tonatele ombila yaJesus?
 • Omuyengeli okwa li a ningi shike ongula onene yesiku etitatu konima yeso lyaJesus, ihe oshike aasaaseri ya li ya ningi?
 • Omolwashike aakiintu yamwe ya li ya kumwa sho ya talele po ombila yaJesus?
 • Omolwashike Petrus naJohannes ya li ya matukile kombila yaJesus, noshike ya li ya adha ko?
 • Oshike sha li sha ningwa nolutu lwaJesus, ihe oshike a li a ningi okuulikila aalongwa kutya oku na omwenyo?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Mateus 27:62-66 nosho wo 28:1-15.

  Peyumuko lyaJesus, aasaaseri aakuluntu, Aafarisayi naakuluntu oya li ya yono ngiini kombepo ondjapuki? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Lesha Lukas 24:1-12.

  Ehokololo lyeyumuko lyaJesus otali ulike ngiini kutya Jehova okwa tala ko aakiintu ye li oonzapo dhi shi okwiinekelwa? (Luk. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Lesha Johannes 20:1-12.

  Johannes 20:8, 9 ote tu kwatha ngiini okumona kutya otwa pumbwa okukala tu na eidhidhimiko ngele katu uvite ko nawa egwanitho lyehunganeko lyontumba lyOmbimbeli? (Omayel. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luk. 24:5-8; Joh. 16:12)