Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Oshitopolwa 7: Okuza Eyumuko lyaJesus sigo Uukwatwa waPaulus

Oshitopolwa 7: Okuza Eyumuko lyaJesus sigo Uukwatwa waPaulus

Jesus okwa yumuka mesiku etitatu konima yeso lye. Mesiku ndyoka ye okwi ihololele aalanduli ye poompito dha yoolokathana dhi li ntano. Jesus okwa tsikile noku yi ihololela iikando niikando yomasiku 40. Konima yaashono, manga yamwe yomaalongwa ye taa tala, Jesus okwa londo a yi megulu. Sho omasiku 10 ga piti po, Kalunga okwa tilile ombepo ondjapuki maalanduli yaJesus mboka ya tegelela muJerusalem.

Konima aatondi yaKalunga oye edhilile aayapostoli mondholongo, ihe omuyengeli okwe ya mangulula mo. Omulongwa Stefanus okwa dhipagwa nomamanya kaapataneki. Ihe tse otatu ilongo nkene Jesus a hogolola gumwe gwomaapataneki mboka a kale omukalele gwe i ikalekelwa, nokwa ningi omuyapostoli Paulus. Opo nduno oomvula ndatu netata konima yeso lyaJesus, Kalunga okwa tumu omuyapostoli Petrus e ku uvithile Kornelius ngoka kee shi Omujuda nuukwanegumbo we.

Konima yoomvula 13 lwaampono Paulus okwa tameke nolweendo lwe lwetumo lwotango. Pethimbo lyolweendo lwe olutiyali Timoteus okwa yi pamwe naPaulus. Tse otatu ilongo nkene Paulus naaendi ooyakwawo ya li ye na iimoniwa oyindji iituntulimwenyo miilonga yaKalunga. Lwahugunina Paulus ote edhililwa mondholongo muRoma. Konima yoomvula mbali ye okwa mangululwa mo, ihe konima ye okwa tulwa ishewe mondholongo nokwa dhipagwa. Iiningwanima yOSHITOPOLWA 7 oya ningwa konyala meni lyoomvula 32.

Saulus ta tsikithwa kuuyelele