Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 98: KOndundu yOomono

Ehokololo 98: KOndundu yOomono

NGUKA oJesus kOndundu yOomono. Aalumentu yane puye oyo aayapostoli ye. Oyo aamwayinathana Andreas naPetrus, nosho wo aamwayinathana Jakob naJohannes. Shoka u wete hwiya kokule osho otempeli yaKalunga muJerusalem.

Ngashingeyi omasiku gaali okuza sho Jesus a li a londa ontana yokasino okuya muJerusalem. Olyo Etiyali. Jesus okwa li nale esiku tuu ndyoka motempeli. Moka aasaaseri otaa kambadhala okukwata Jesus ye mu dhipage. Ihe yo oya li ya tila oku shi ninga, oshoka aantu oye hole Jesus.

Jesus naayapostoli ye

‘Omayoka ne noluvalo lwomayoka!’ Jesus osho i ithana aawiliki yomalongelokalunga. Opo nduno Jesus okwa ti kutya Kalunga ote ke ya geyela molwiinima ayihe iiwinayi mbyoka yo ya ningi. Konima Jesus okwa londo kOndundu yOomono, nopo nduno aayapostoli mbaka yane otaa tameke oku mu pula omapulo. Owa tseya mbela kutya yo otaa pula Jesus shike?

Aayapostoli otaye mu pula kombinga yonakuyiwa. Yo oye shi shi kutya Jesus ota ka hulitha po uuwinayi auhe kombanda yevi. Ihe yo oya hala ya tseye kutya uunake tashi ka ningwa. Uunake Jesus te ke ya ishewe okupangela oye Omukwaniilwa?

Jesus oku shi shi kutya aalanduli ye kombanda yevi itaa ka vula oku mu mona uuna ye ta galuka ishewe. Osho molwashoka ye ota ka kala megulu nayo itaa ka vula oku mu mona mwiyaka. Ano Jesus ota hokololele aayapostoli ye iinima yimwe mbyoka tayi ka ningwa po kombanda yevi uuna ye ta pangele oye Omukwaniilwa megulu. Mbela yimwe yomiinima mbika iishike?

Jesus ota ti kutya otapu ka kala iita iinene, aantu oyendji otaa ka kala taya alukwa nokuhepekwa kondjala, iilonga yomuyonena otayi ki indjipala, notaku ka kala omakakamo gevi omanene. Jesus ota ti wo kutya onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga otayi ku uvithwa kombanda yevi. Mbela tse otwa mona ngaa iinima mbika tayi ningwa methimbo lyetu? Eeno! Nomolwashoka tse otatu vulu okukala nuushili kutya Jesus ota pangele ngashingeyi megulu. Konima yokathimbo ota ka hulitha po uuwinayi auhe kombanda yevi.

Mateus 21:46; 23:1-39; 24:1-14, faathanitha Ombimbeli yOshikwanyama; Markus 13:3-10.Omapulo

 • Mefano moka, omulumentu guni oye Jesus, noolye mboka ye li pamwe naye?
 • Aasaaseri oya li ya kambadhala okuningila Jesus shike motempeli, noshike a li e ya lombwele?
 • Aayapostoli oya li ya pula Jesus shike?
 • Omolwashike Jesus a li a lombwele aayapostoli ye yimwe yomiinima mbyoka tayi ka ningwa kombanda yevi ngele ta pangele e li Omukwaniilwa gwomegulu?
 • Jesus okwa ti kutya otapu ka ningwa shike manga inaa hulitha po uuwinayi auhe kombanda yevi?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Mateus 23:1-39.

  Nonando Omanyolo otagu ulike kutya okulongitha omadhinasimaneko guuyuni otashi vulika ku kale kwe eleka, oohapu dhaJesus muMateus 23:8-11 otadhi ulike shike shi na ko nasha nokulongitha omadhinasimaneko gokambweenga megongalo lyopaKriste? (Iil. 26:25; Rom. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)

  Oshike Aafarisayi ya li ya longitha okukambadhala okukeelela aantu ya ninge Aakriste, nongiini aawiliki yomalongelokalunga taya longitha omikalo dha faathana methimbo lyonena? (Mat. 23:13; Luk. 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 • Lesha Mateus 24:1-14.

  Ongiini esimano li na ko nasha neidhidhimiko lya tsuwa omuthindo muMateus 24:13?

  Uutumbulilo womuMateus 24:13 “ehulilo” otau ti shike? (Mat. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 • Lesha Markus 13:3-10.

  Uutumbulilo uni womuMarkus 13:10 tau ulike nkene okuuvitha evaangeli nenge onkundana ombwanawa kwe endelela, nongiini oohapu dhaJesus tadhi tu nwetha mo? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)