Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 94: Ye Oku Hole Aanona Aashona

Ehokololo 94: Ye Oku Hole Aanona Aashona

TALA kuJesus mpaka ta papatele nomaako ge okamati. Ngoye oto vulu okumona kutya Jesus oku na ko nasha naanona aashona. Aalumentu mpaka puye oyo aayapostoli ye. Jesus ota ti shike kuyo? Natu tale.

Jesus naayapostoli ye opo ya galuka molweendo olule. Mondjila aayapostoli ye oya patathana. Ano konima yolweendo Jesus ote ya pula: ‘Okombinga yashike mwa li tamu patathana mondjila?’ Ihe Jesus oku shi shi kutya okombinga yashike ya li taa patathana. Ihe ye ota pula epulo okutala ngele aayapostoli otaye shi mu hokololele.

Jesus nokanona

Aayapostoli itaa yamukula, oshoka mondjila oya patathana kombinga yaangoka a simana e vule yakwawo. Aayapostoli yamwe oya hala okukala ya simana ye vule yalwe. Ongiini Jesus te ke ya lombwela kutya kashi li mondjila okukala wa hala u kale wa simana u vule yakweni?

Ye oti ithana okamati note ka thikameke komeho gawo. Opo nduno ota ti kaalongwa ye: ‘Ngame onda hala ne mu tseye kutya ngele ne itamu lundulula nokukala mwa fa okanona nkaka, ne itamu ka ya mo nando muukwaniilwa waKalunga. Omuntu a simana e vule yakwawo muukwaniilwa oye ngoka ta kala ngaashi okanona haka.’ Owa tseya kutya omolwashike Jesus e shi tile?

Ano aanona aashona ihayu uvu nayi ngele yo inaa simana ye vule yalwe. Ano aayapostoli oye na okwiilonga mombinga ndjika ya kale ngaashi aanona noyaa patathane kombinga yaangoka a simana e vule yakwawo.

Opu na wo omathimbo galwe uuna Jesus tu ulike nkene ye e na ko nasha noonkondo naanona. Konima yoomwedhi dhontumba aantu yamwe otaye eta aanona yawo kuJesus. Aayapostoli otaa kambadhala ye ya keelele. Ihe Jesus ota ti kaayapostoli ye: ‘Etheni aanona ye ye kungame, ne kamu na oku ya keelela ko, oshoka uukwaniilwa waKalunga owaamboka ye ya fa.’ Opo nduno Jesus ota papatele aanona nomaako ge note ya yambeke. Oshiwanawa ndishi okutseya kutya Jesus oku hole aanona aashona?

Mateus 18:1-4; 19:13-15; Markus 9:33-37; 10:13-16Omapulo

 • Aayapostoli oya li taya patathana kombinga yashike mondjila yokugaluka molweendo lwawo olule?
 • Omolwashike Jesus a li i ithana okanona okashona e te ka thikameke mokati kaayapostoli?
 • Omomukalo guni aayapostoli ya li ye na okwiilonga okukala ya fa aanona?
 • Konima yoomwedhi dhontumba, Jesus okwa li u ulike ngiini kutya oku hole aanona?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Mateus 18:1-4.

  Omolwashike Jesus a li a longitha omaudhi okulonga aantu? (Mat. 13:34, 36; Mark. 4:33, 34)

 • Lesha Mateus 19:13-15.

  Omaukwatya geni gaanona aashona tu na okukala tatu holele ngele otwa hala okumona omalalekonuuyamba gomUukwaniilwa? (Eps. 25:9, OB-1986; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 • Lesha Markus 9:33-37.

  Jesus okwa li a longo aalongwa ye shike kombinga yokukala ya hala oondondo dhopombanda? (Mark. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 • Lesha Markus 10:13-16.

  Ongiini Jesus kuye kwa li haku vulu okuyiwa nuupu, noshike aakuluntugongalo Aakriste taya vulu okwiilonga moshiholelwa she? (Mark. 6:30-34; Fil. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)