Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 89: Jesus To Opaleke Otempeli

Ehokololo 89: Jesus To Opaleke Otempeli

JESUS ota monika mpaka a geya lelalela, hasho mbela? Owa tseya kutya omolwashike a geya ngawo? Osho molwashoka aalumentu mbaka motempeli yaKalunga muJerusalem oyo aaholi yiimaliwa. Yo otaa kambadhala ya mone iimaliwa oyindji maantu mboka taye ya mpaka okugalikana Kalunga.

Jesus ta tilehi iitaafula yiimaliwa

Ou wete oondumetana noonzi noonguti adhihe ndhoka? Aalumentu otaa landithile iinamwenyo mbika lelalela mpaka potempeli. Owa tseya kutya omolwashike? Osho molwashoka Aaisrael oya pumbwa iinamwenyo nuudhila okuyambela Kalunga.

Ompango yaKalunga oya ti kutya uuna Omwiisrael a yono, ye oku na okweeta eyambo kuKalunga. Nopwa li wo omathimbo galwe uuna Aaisrael ya li ye na okweeta omayambo. Ihe openi Omwiisrael ta vulu okwaadha uudhila niinamwenyo okuyambela Kalunga?

Aaisrael yamwe oya li ye na uudhila niinamwenyo yawo yene. Ano yo oya li taa vulu oku yi yamba. Ihe Aaisrael oyendji kaya li ye na iinamwenyo nenge uudhila. Yalwe noya kala kokule ngaaka naJerusalem yo kaya li taa vulu okweeta yimwe yomiinamwenyo yawo kotempeli. Ano aantu oye ya mpaka nokulanda iinamwenyo nenge uudhila mbyoka yo ya pumbwa. Ihe aalumentu mbaka oya futitha aantu oshindji unene. Yo oya nyokoma aantu. Kakele kaashono yo kaye na okulanditha iinima lelalela mpaka motempeli yaKalunga.

Osho shoka sha geyitha Jesus. Ano ye ota tilehi iitaafula yaalumentu aaniimaliwa, niimaliwa yawo ote yi halakanitha. Ye ota ningi wo ongola yongodhi nota tidha mo iinamwenyo ayihe motempeli. Ye ota lombwele aalandithi yoonguti: ‘Dhi kutheni po mpaka! Hulitheni okuninga egumbo lyaTate ehala lyokwiimonena iimaliwa oyindji.’

Yamwe yomaalanduli yaJesus oye li pamwe naye mpaka potempeli muJerusalem. Yo oya kumwa kwaashoka ye wete Jesus ta ningi. Opo nduno otaa dhimbulukwa ehala mOmbimbeli mpoka tapu tiwa kombinga yOmwana gwaKalunga: ‘Ohole yokuhola egumbo lyaKalunga otayi ka kala ya fa omulilo tagu fike muye.’

Manga Jesus e li mpaka muJerusalem pOpaasa, ye ota longo iikumithalonga oyindji. Konima Jesus ota thigi po Judea nota tameke nolweendo lwe okushuna kuGalilea. Ihe mondjila yokuya hoka ye ota pitile muSamaria. Natu tale kutya oshike sha ningwa po hoka.

Johannes 2:13-25; 4:3, 4.Omapulo

  • Omolwashike iinamwenyo ya li tayi landithwa motempeli?
  • Oshike sha li sha geyitha Jesus?
  • Ngaashi to vulu okumona mefano moka, Jesus ota ningi shike, noshike a li a lombwele aalumentu mboka ya li taya landitha oonguti?
  • Sho aalanduli yaJesus ya li ya mono shoka a ningi, osha li she ya dhimbulukitha shike?
  • Omoshitopolwa shini Jesus a li a piti mondjila ye yokushuna kuGalilea?

Epulo lya gwedhwa po

  • Lesha Johannes 2:13-25.

    Okutala kongeyo yaJesus okugeyela aalandakanithi yiimaliwa motempeli, etaloko lini li li mondjila okutala ko omaipyakidhilo gokulanditha mOshinyanga shUukwaniilwa? (Joh. 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)