Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 88: Johannes Ta Ninginitha Jesus

Ehokololo 88: Johannes Ta Ninginitha Jesus

OU WETE onguti ndjoka tayi kulukile komutse gwomulumentu? Omulumentu oJesus. Ye ngashingeyi oku na oomvula 30 lwaampono. Nomulumentu puye oJohannes. Tse otwi ilonga nale sha kombinga ye. Oto dhimbulukwa mbela kutya Maria okwa talelele po oshilyo shuukwanezimo we Elisabet nonokutya okanona mela lyaElisabet oka nukile kenyanyu? Okanona hoka inaaka valwa oka li Johannes. Ihe Johannes naJesus otaa ningi shike ngashingeyi?

Jesus ta ninginithwa

Johannes opo a thindile Jesus kohi yomeya mOmulonga gwa-Jordan. Shika osho nkene omuntu ha ninginithwa. Ye ota thindilwa tango kohi yomeya nopo nduno ota andulwa ko. Molwashoka Johannes osho ha ningile aantu, ye okwa lukwa Johannes Omuninginithi. Ihe omolwashike Johannes a ninginitha Jesus?

Johannes okwe shi ningi molwashoka Jesus okwe mu pula e mu ninginithe. Johannes oha ninginitha aantu mboka ya hala yu ulike kutya yo oyu uvite nayi kombinga yiinima mbyoka iiwinayi yo ya ningi. Ihe Jesus okwa ninga ngaa mbela sha oshiwinayi okukala e uvite nayi kusho? Aawe, Jesus ine shi ninga nando, oshoka ye Omwana gwaKalunga a zi megulu. Ye okwa pula Johannes e mu ninginithe molwetompelo lilwe. Natu taleni kutya etompelo ndyoka olya li shike

Manga Jesus inee ya mpaka kuJohannes, ye okwa li omuhongi gwiipilangi. Omuhongi gwiipilangi omuntu ngoka ha ningi iinima miipilangi ngaashi iitaafula niipundi. Omulumentu gwaMaria Josef okwa li omuhongi gwiipilangi, nokwa longo wo Jesus okukala gumwe. Ihe Jehova ina tuma Omwana kombanda yevi okukala omuhongi gwiipilangi. Ye oku mu nine iilonga yi ikalekelwa, nethimbo olya thikana opo Jesus a tameke oku yi longa. Ano Jesus ota pula Johannes e mu ninginithe okuulika kutya ye ngashingeyi okwe ya okulonga ehalo lyaHe. Kalunga mbela okwe shi hokwa ngaa?

Eeno, oshoka sho Jesus ta zi momeya, ewi okuza megulu otali ti: ‘Nguka Omumwandje ngoka ngame nde mu hokwa.’ Otashi monika wo sha fa egulu tali eguluka nonguti ndjika otayi kulukile kombanda yaJesus. Ihe kayi shi onguti yo yene. Otayi monika naanaa ya fa oyo. Paushili wo wene oyo ombepo ondjapuki yaKalunga.

Ngashingeyi Jesus oku na oshindji okudhiladhila, ano ota yi kehala lyi ikalela uule womasiku 40. Hoka Satana ote ya kuye. Satana ota kambadhala iikando itatu a teyithe Jesus oompango dhaKalunga. Ihe Jesus ota tindi.

Konima Jesus ota galuka nota tsakaneke aalumentu yamwe mboka taa ningi aalanduli nenge aalongwa ye yotango. Mokati kawo omu na Andreas, Petrus (i ithanwa wo Simon), Filippus naNatanael (i ithanwa wo Bartolomeus). Jesus naalongwa mbaka aape otaa yi kuGalilea. MuGalilea yo oya kala muKaana, moshilando moka mwa kala Natanael. Hoka Jesus ota yi kohango onene nota longo oshikumithalonga she shotango. Owa tseya kutya oshashike? Ye ota lundululile omeya momaviinu.

Mateus 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Markus 6:3; Johannes 1:29-51; 2:1-12.Omapulo

 • Aalumentu yaali mboka ye li mefano moka oyo oolye?
 • Omuntu oha ninginithwa ngiini?
 • Shito Johannes oha ninginitha oolye?
 • Omolwetompelo lyi ikalekelwa lini Jesus a li a pula Johannes e mu ninginithe?
 • Kalunga oku ulike ngiini kutya okwa hokwa okuninginithwa kwaJesus?
 • Oshike sha li sha ningwa po sho Jesus a yile a ka kale kehala lyi ikalela uule womasiku 40?
 • Yamwe yomaalanduli nenge aalongwa yotango yaJesus oyo oolye, noshike sha li oshikumithalonga she shotango?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Mateus 3:13-17.

  Oshiholelwa shini sheninginitho Jesus a li a tulile po aalongwa ye? (Eps. 40:8, 9 [40:7, 8, OB-1986]; Mat. 28:19, 20; Luk. 3:21, 22)

 • Lesha Mateus 4:1-11.

  Ongiini owino waJesus okulongitha Omanyolo tau tu ladhipike tu konakone Ombimbeli kehe esiku? (Mat. 4:5-7; 2 Pet. 3:17, 18; 1 Joh. 4:1)

 • Lesha Johannes 1:29-51.

  Johannes Omuninginithi okwa li u ukitha eitulomo lyaalongwa ye kulye, nongiini tatu vulu oku mu holela nena? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Lesha Johannes 2:1-12.

  Ongiini oshikumithalonga shotango shaJesus tashi ulike kutya Jehova iha tindile sha oshiwanawa aapiya Ye? (Joh. 2:9, 10; Eps. 84:12 [84:11, OB-1986]; Jak. 1:17)