Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Oshitopolwa 6: Okuza Evalo lyaJesus sigo Eso Lye

Oshitopolwa 6: Okuza Evalo lyaJesus sigo Eso Lye

Omuyengeli Gabriel okwa tumwa a ye komukiintu omugundjuka omwaanawa gwedhina Maria. Ye okwe mu lombwele kutya ota ka mona okanona hoka taka ka pangela sigo aluhe oko omukwaniilwa. Okanona haka Jesus oka valelwa moshigunda moka aasita ye ya oku ka talela po. Konima onyothi yokUuzilo oya kwatele aalumentu komeho okuya kokanona okashona. Tse otatu ilongo kutya olye e ya monitha onyothi ndjoka, nonkene Jesus a hupithwa koonkambadhala ndhoka dhoku mu dhipaga.

Konima otatu mono Jesus sho ye a li e na oomvula 12 ta kundathana naalongihapu motempeli. Konima yoomvula 18 Jesus okwi ininginitha, nopo nduno ota tameke iilonga yUukwaniilwa yeuvitho noyelongo mbyoka Kalunga e mu tumine kombanda yevi oku yi longa. Okwiikwathela miilonga mbika, Jesus okwa hogolola aalumentu 12 nokwe ya ningi aayapostoli ye.

Jesus okwa longo wo iikumithalonga oyindji. Ye okwa palutha wo aantu omayuvi noohi dhontumba niikwiila yimwe po owala. Ye okwa aludha aavu nonokuli okwa yumudha aasi. Lwahugunina otatu ilongo kombinga yiinima oyindji mbyoka ya ningilwa Jesus pomasiku gahugunina gonkalamwenyo ye, nonkene ye a dhipagwa. Jesus oku uvitha uule woomvula ndatu netata lwaampano. OSHITOPOLWA 6 otashi hokolola ano ethimbo olindji kashona li vulithe poomvula 34

Jesus ta longo aantu