Enyolo kekuma

OSHIKE tashi ningwa mpaka? Aantu otaa ningi oshituthi oshinene. Omukwaniilwa gwaBabilon okwa hiya aayenda ya simana eyuvi. Yo otaa longitha omakopi goshingoli nomakopi goshisiliveli niiyaha mbyoka ya kuthwa motempeli yaJehova muJerusalem. Ihe ombadhilila ominwe dhoshikaha shomulumentu otadhi holoka mombepo notadhi tameke tadhi nyola kekuma. Ayehe oya tila.

Belsasar a nomalenga ge

Belsasar, omutekulu gwaNebukadnesar, oye ngashingeyi omukwaniilwa. Ye okwi igidha mokule ti ithana aalumentu ye aanongo. ‘Omuntu ngoka ta vulu okulesha enyolo ndika nota lombwele ndje shoka tali ti,’ omukwaniilwa ta ti, ‘ota ka mona omagano ogendji nota ningi omupangeli omutitatu a simanenena muukwaniilwa.’ Ihe hagumwe gwomaalumentu aanongo ta vulu okulesha enyolo kekuma nenge oku li fatulula.

Yina yomukwaniilwa otu uvu ekudhilo note ya koshinyanga oshinene shokulila. ‘Ino kala wa tila ngaaka,’ ye ta ti komu-kwaniilwa. ‘Muukwaniilwa woye omu na omulumentu ngoka e shi ookalunga aayapuki. Sho hokulu Nebukadnesar a li omukwaniilwa, ye okwe mu lenge okutonatela aalumentu ayehe aanongo. Edhina lye oDaniel. Ke mu talithe, note ke ku lombwela shoka tali ti.’

Ano Daniel oti ithanwa mbalambala. Sho ye a tindi okutaamba omagano kehe, Daniel ota tameke ta hokolola molwashike oshikando shimwe Jehova a tidha mo muukwaniilwa hekulu yaBelsasar Nebukadnesar. ‘Ye okwa li e na uuntsa noonkondo,’ Daniel ta ti. ‘Jehova nokwe mu geyele.’

‘Ihe ngoye,’ Daniel ta lombwele Belsasar, ‘ou shi shoka a ningilwa, nangoye natango ou na uuntsa naanaa ngaashi Nebukadnesar. Ngoye owa kuthitha omakopi niiyaha motempeli yaJehova nokunwina mugo. Ngoye owa tanga iikalunga yiiti noyomamanya, noino simaneka Omushiti gwetu Omunene. Osho molwashoka Kalunga a tumu oshikaha okunyola iitya mbika.

‘Osho shoka sha nyolwa ko,’ Daniel ta ti: ‘MENE, MENE, TEKEL na UFARSIN.’

‘MENE otashi ti kutya Kalunga okwa yalula omasiku guukwaniilwa woye nokwe wu hulitha po. TEKEL otashi ti ku-tya ngoye owa yelekwa koshi-yelekitho nowa monika omupu. UFARSIN otashi ti kutya uukwaniilwa woye owa gandjwa po kAamedia nAapersia.’

Manga Daniel ta popi natango, Aamedia nAapersia otaa tameke okuponokela Babilon. Yo otaa kutha ko oshilando notaa dhipaga Belsasar. Enyolo kekuma otali ningi lyoshili uusiku owo tuu mboka! Ihe oshike nee ngashingeyi tashi ka ningilwa Aaisrael? Otatu ke shi mona mo meni lyethimbo efupi, ihe natu tale tango shoka sha ningilwa Daniel.

Daniel 5:1-30.Omapulo

 • Oshike sha li sha ningwa po sho omukwaniilwa gwaBabilon a li e na oshituthi oshinene nokulongitha omakopi niiyaha mbyoka ya li ya kuthwa motempeli yaJehova muJerusalem?
 • Belsasar okwa li a lombwele aalumentu ye aanongo shike, ihe oshike ya li itaaya vulu okuninga?
 • Omukwaniilwa okwa li a lombwelwa kuyina a ninge shike?
 • Ngaashi Daniel a li a lombwele omukwaniilwa, omolwashike Kalunga a li a tumu oshikaha shi nyole kekuma?
 • Daniel okwa li a fatulula ngiini shoka oohapu dhokekuma tadhi ti?
 • Oshike sha li sha ningwa po manga Daniel a li ta popi natango?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Daniel 5:1-31.

  Hokolola eyooloko pokati ketilo lyopakalunga netilo ndyoka Belsasar a li e na sho a mono enyolo lyokekuma. (Dan. 5:6, 7; Eps. 19:10 [19:9, OB-1986]; Rom. 8:35-39)

  Daniel okwa li u ulike ngiini uulaadhi uunene sho a li ta popi naBelsasar nosho wo nomalenga ge? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Iil. 4:29)

  Omomukalo guni Daniel ontopolwa 5 tayi tsu omuthindo uunamapangelo weshito alihe lyaJehova? (Dan. 4:14, 22 [4:17, 25, OB-1986]; 5:21)