Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Ehokololo 57: Kalunga Ta Hogolola David

Ehokololo 57: Kalunga Ta Hogolola David
David ta hupitha okanzi

NGOYE oto vulu mbela okumona shoka sha ningwa po? Omumati okwa hupitha okanzi haka okashona kemwanka. Emwanka olya ndjindji po okanzigona li ke ka lye po. Ihe omumati okwa matuka konima yawo nokwa hupitha okanzigona mokana kemwanka. Naashono emwanka lya thikama, omumati okwa kwata emwanka nokwe li dhipaga! Oshikando shimwe ye okwa hupitha yimwe yomoonzi konkoshi. Ye omumati ependa, hasho mbela? Owa tseya kutya oye lye?

Oye omugundjuka David. Ye okwa kala mondoolopa yaBetlehem. Hekulu okwa li Obed, omwanamati gwaRut naBoas. Oto ya dhimbulukwa mbela? Nahe yaDavid oIsai. David oha tonatele oonzi dhahe. David okwa valwa konima yoomvula 10 sho Jehova a hogolola Saul a kale omukwaniilwa.

Ethimbo olya thikana opo Jehova a tye kuSamuel: ‘Kutha omugwayo gwi ikalekelwa nou ye kegumbo lyaIsai muBetlehem. Ngame onda hogolola gumwe gwomoyanamati a kale omukwaniilwa.’ Sho Samuel e wete omwanamati gwaIsai gwosheeli Eliab, ye oti ipopile: ‘Oye shili gumwe ngoka Jehova a hogolola.’ Ihe Jehova ota ti kuye: ‘Ino tala uule we nolupe lwe. Ngame inandi mu hogolola a kale omukwaniilwa.’

Isai oti ithana omwanamati Abinadab note mu eta kuSamuel. Ihe Samuel ota ti: ‘Aawe, naanguka Jehova ine mu hogolola.’ Opo nduno Isai ote eta omwanamati Samma. ‘Aawe, naanguka Jehova ine mu hogolola,’ Samuel ta ti. Isai ote eta oyanamati yaheyali kuSamuel, ihe Jehova ina hogolola nando ogumwe gwomuyo. ‘Oyo ayeke aamati mbano?’ Samuel ta pula.

‘Opu na natango onkelo,’ Isai ta ti. ‘Ihe ye ota tonatele oonzi.’ Sho David e etwa mo, Samuel ota vulu okumona kutya ye omumati omwaanawa. ‘Oye ngoka,’ Jehova ta ti. ‘Mu gwayeka omugwayo.’ Nosho shoka Samuel ta ningi. Esiku limwe David ota ka ninga omukwaniilwa gwaIsrael.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.Omapulo

 • Okamati hoka ke li mefano moka oko lye, nongiini twa tseya kutya oka li okapenda?
 • David okwa li a kala peni, nedhina lyahe nolyahekulu olini?
 • Omolwashike Jehova a li a lombwele Samuel a ye kegumbo lyaIsai kuBethlehem?
 • Oshike sha li sha ningwa po sho Isai a li e eta oyana yaheyali kuSamuel?
 • Sho David a li e etwa mo, Jehova okwa li a lombwele Samuel shike?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha 1 Samuel 17:34, 35.

  Iiningwanima mbyoka oya tsu ngiini omuthindo uulaadhi waDavid nokwiinekela Jehova? (1 Sam. 17:37)

 • Lesha 1 Samuel 16:1-14.

  Oohapu dhaJehova muSamuel gwotango 16:7 otadhi tu kwathele ngiini tu kale kaatu na ontondo nokuyanda okukala tu na okatongotongo mokutala olupe lwokombanda? (Iil. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  Ongiini oshiholelwa shaSaul shu ulike kutya ngele Jehova a kutha po ombepo ye ondjapuki pomuntu, ehala lyayo ohali udhithwa kombepo ombwinayi, nenge kehalo lyomeni lyokulonga shoka sha puka? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)