Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 49: Etango Tali Thikama Thilu

Ehokololo 49: Etango Tali Thikama Thilu

TALA kuJosua. Ye ota ti: ‘Etango, thikama thilu!’ Netango otali thikama thilu. Otali kala esiku alihe mpoka pokati kegulu. Jehova oye te shi ningitha! Ihe natu tale kutya omolwashike Josua a hala etango li kale tali minikile.

Etango

Uuna aakwaniilwa aawinayi yatano taya tameke okukondjitha Aagibeon moshilongo shaKanaan, Aagibeon otaa tumu omulumentu a ka pule ekwatho kuJosua. ‘Ila mbala kutse!’ ye ta ti. ‘Tu hupitha! Aakwaniilwa ayehe yokoondundu oye ya okukondjitha aapiya yeni.’

Josua naakwiita ye ayehe otaa yi mbalambala. Otaye ende uusiku auhe. Sho taya thiki puGibeon, aakwiita yaakwaniilwa yatano oya tila notaa tameke okuya ontuku. Opo nduno Jehova ota gwitha oompawe megulu, naakwiita oyendji ye vulithe mboka ya dhipagwa kaakwiita yaJosua otaa si molwashoka ya gumwa koompawe.

Josua

Josua oku wete kutya etango meni lyethimbo efupi otali ka ningina. Otaku ka luudha noyendji yomaakwiita yaakwaniilwa aawinayi yatano otaa ka ya ontuku. Osho molwashono Josua ta galikana Jehova nota ti nduno: ‘Etango, thikama thilu!’ Nuuna etango tali thikama thilu, Aaisrael otaa vulu okumana olugodhi lwawo.

Omu na natango aakwaniilwa oyendji aawinayi muKanaan mboka ye tonde oshigwana shaKalunga. Konyala otashi pula Josua netanga lye oomvula hamano okudhengela aakwaniilwa 31 moshilongo. Konima Josua ota si oshimpwiyu opo oshilongo Kanaan shi topolelwe omazimo ngoka kaage na natango iitendelwa.

Oomvula odhindji otadhi piti po, nokonima Josua okwa si puukokele woomvula 110. Omanga ye nookuume ke ya li ye na omwenyo, oshigwana otashi vulika kuJehova. Ihe sho aalumentu mbano aawanawa ya si, oshigwana osha tameke tashi longo iinima iiwinayi nosha yi muudhigu. Opo tuu mpoka yo oya pumbwa lelalela ekwatho lyaKalunga.

Josua 10:6-15; 12:7-24; 14:1-5; Aatokolihapu 2:8-13.Omapulo

 • Josua okwa li ta popi shike mefano moka, nomolwashike?
 • Jehova okwa li a kwathele ngiini Josua naakwiita ye?
 • Aakwaniilwa yangapi ya li aatondi Josua a li a sindi, nosha li sha kutha uule wethimbo li thike peni?
 • Omolwashike Josua a li a topola oshilongo shaKanaan?
 • Josua okwa li e na oomvula ngapi sho a si, noshike sha li sha ningilwa oshigwana konima yaashoka?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Josua 10:6-15.

  Molwaashoka otu shi kutya Jehova oye a li a ningitha etango nomwedhi yi thikame thilu omolwAaisrael, einekelo lini nena tu na? (Jos. 10:8, 10, 12, 13; Eps. 18:4 [18:3, OB-1986]; Omayel. 18:10)

 • Lesha Josua 12:7-24.

  Olye a li lela a dhengithitha aakwaniilwa 31 muKaanan, nomolwashike shika sha simana kutse nena? (Jos. 12:7; 24:11-13; Deut. 31:8; Luk. 21:9, 25-28)

 • Lesha Josua 14:1-5.

  Oshilongo osha li sha topolelwa ngiini omazimo gAaisrael, notashi ulike shike shi na ko nasha nokutopolwa kwevi mOparadisa? (Jos. 14:2; Jes. 65:21; Hes. 47:21-23; 1 Kor. 14:33)

 • Lesha Aatokolihapu 2:8-13.

  Ngaashi Josua muIsrael, oolye taya kondjitha nena eshunomonima? (Aatok. 2:8, 10, 11; Mat. 24:45-47; 2 Tes. 2:3-6; Tit. 1:7-9; Eh. 1:1; 2:1, 2)