Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 36: Ontana yoshingoli

Ehokololo 36: Ontana yoshingoli

O! O! Ngashingeyi aantu otaa ningi nee ngiini ngeyi? Yo otaa galikana ontana! Omolwashike taye shi ningile?

Sho Moses a kala ethimbo ele kondundu, aantu otaa ti: ‘Tse katu shi wo shoka sha ningilwa Moses. Ano natu ningeni oshikalunga shoka tashi vulu oku tu kwatela komeho okuza moshilongo shika.’

Moses tu umbile pevi omayambi gomamanya gaali

‘Eewa,’ omumwayinamati gwaMoses Aaron ta ti. ‘Kuthii mo omagola geni giingoli momakutsi, nomu ge ete kungame.’ Sho aantu taye shi ningi, Aaron ote ga hengumuna nota ningi ontana yoshingoli. Aantu notaa ti: ‘Ndjika oyo Kalunga ketu, ngoka e tu kwatele komeho okuza muEgipiti!’ Opo nduno Aaisrael otaa ningi oshituthi oshinene notaa galikana ontana yoshingoli.

Sho Jehova te shi mono, ye ota geye noonkondo. Ano ota lombwele Moses: ‘Endelela nou kulukile pevi mbala. Aantu otaa longo nayi noonkondo. Yo oya dhimbwa oompango dhandje notayi inyongamene ontana yoshingoli.’

Aantu tayi inyongamene ontana yoshingoli

Moses ota kuluka kondundu te endelele. Naashono te ya popepi, osho shoka ye ta mono. Aantu otayi imbi notaa tanta taa dhingoloka ontana yoshingoli! Moses okwa geya ngaaka kutya a dhaadhige pevi omayambi gomamanya gaali ngoka ge na iipango, notaga tatuka muupambu owindji. Opo nduno ota kutha ontana yoshingoli note yi hengumuna. Te yi kweya nduno uusila.

Aantu oya ningi oshinima oshiwinayi noonkondo. Ano Moses ota lombwele yamwe yomaalumentu ya kuthe oma-gongamwele gawo. ‘Aantu aawinayi mboka ya galikana ontana yoshingoli oye na okusa,’ Moses ta ti. Aalumentu oya dhipaga aantu 3 000! Otashi ulike kutya tse otu na okusa oshimpwiyu opo tu galikane Jehova oye awike, nohaikalunga, hasho mbela?

Eksodus 32:1-35.Omapulo

 • Aantu mboka otaya ningi shike mefano moka, nomolwashike?
 • Omolwashike Jehova a li a geya, noshike Moses a li a ningi sho a mono shoka aantu taya ningi?
 • Moses okwa li a lombwele yamwe yomaalumentu ya ninge shike?
 • Ehokololo ndika oli na oku tu longa oshiilongomwa shini?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Eksodus 32:1-35.

  Ehokololo ndika otali ulike ngiini iikala yaJehova shi na ko nasha nokutula mumwe elongelokalunga lyiifundja naandyoka lyoshili? (Eks. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  Aakriste oye na okukala ya kotokela shike mokuhogolola kwawo omainyanyudho, ngaashi okwiimba nokundanisa? (Eks. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Joh. 2:15-17)

  Ezimo lyAalevi olya tula po ngiini oshiholelwa oshiwanawa mokuyambidhidha uuyuuki? (Eks. 32:25-28; Eps. 18:26)