Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Oshitopolwa 3: Okuza Emanguluko muEgipiti sigo Omukwaniilwa gwoTango gwaIsrael

Oshitopolwa 3: Okuza Emanguluko muEgipiti sigo Omukwaniilwa gwoTango gwaIsrael

Moses okwa wilike Aaisrael okuza muupika muEgipiti sigo okOndundu yaSinai, hoka Kalunga e ya pe iipango ye. Konima Moses okwa tumu aalumentu 12 ya ka ndaadhe oshilongo shaKanaan. Ihe 10 yomuyo oya galuka nehokololo ewinayi. Oya halitha aantu ya shune kuEgipiti. Molwuunkundi weitaalo lyawo, Kalunga okwa geele Aaisrael moku ya endaenditha uule woomvula 40 mombuga.

Lwahugunina, Josua okwa hogololwa okufala Aaisrael moshilongo shaKanaan. Oku ya kwathela ya yuge ko oshilongo, Jehova okwa longo iikumithalonga. Ye okwa thikameke omeya gOmulonga gwaJordan, a mbonyokelitha omankolokuma gaJeriko mumwe, nokwa thikamitha etango esiku alihe. Konima yoomvula hamano, oshilongo osha yugwa Aakanaan.

Okuza pethimbo lyaJosua, Israel okwa pangelwa uule woomvula 356 kaatokolihapu. Tse otatu ilongo oyendji yomuyo, mwa kwatelwa Barak, Gideon, Jefta, Simson naSamuel. Tse otatu lesha wo kombinga yaakiintu ngaashi Rahab, Debora, Jael, Rut, Naomi naDelila. Oshitopolwa OSHITITATU otashi kwatele mo oomvula 396 adhihe kumwe dhondjokonona.

Etsalihangano