Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 32: Omageelo 10

Ehokololo 32: Omageelo 10

TALA komafano. Kehe limwe otali ulike egeelo limwe ndyoka Jehova e eta muEgipiti. Mefano lyotango oto vulu okumona nkene Aaron ta dhenge mOmulonga gwaNil nondhimbo ye. Sho e shi ningi, omeya momulonga oga lundulukile mombinzi. Oohi odha si, nomulonga ogwa tameke okunika.

Omageelo ngoka ga adha Aaegipiti

Lya landula ko, Jehova okwa etitha omafuma okuza mOmulonga gwaNil. Oga li shaampono—momasiga, miipana yokukanga, moombete dhaantu—shaampono. Sho omafuma ga si, Aaegipiti oye ga gongele oondumba oonene, noshilongo osha li tashi nika molwago.

Opo nduno Aaron okwa dhenge pevi nondhimbo ye, nontsi oya lundulukile muumbululu. Mbuka owo uupuka uushona uutuki mboka hau lumata. Uumbululu owo wa li egeelo etitatu lya adha oshilongo shaEgipiti.

Oshihupe shomageelo osha li sha gumu owala Aaegipiti, haAisrael. Egeelo etine olya li oondhi oonene ndhoka dha li dha tuka momagumbo gAaegipiti ayehe. Egeelo etitano olya gumu iinamwenyo. Oongombe noonzi odhindji niikombo oyindji yAaegipiti oya si.

Lya landula ko, Moses naAaron oya kutha omutoko noye gu umbu mombanda. Ogwe eta iitumbuka iiwinayi kaantu nokiinamwenyo. Ndika olya li egeelo etihamano.

Konima yaashika Moses okwa ganeke oshikaha she pombanda, Jehova nokwa tumu omindundumo noompawe. Osha li oshikungulu shoompawe sha kwata miiti shoka inaashi kala mo nale muEgipiti.

Egeelo etihetatu olya li ongundu onene yoombahu. Kapwa li nando natango nale nenge konima oombahu odhindji ngawo. Dho odha li po ashihe shoka inaashi hanagulwa po koompawe.

Egeelo etimugoye olya li omilema. Uule womasiku gatatu opwa li omilema omidhigu dha siikile oshilongo, ihe Aaisrael oya li ye na uuyelele mpoka ya li.

Lwahugunina, Kalunga okwa lombwele oshigwana she shi shashamine ombinzi yoshikombo oshigundjuka nenge yonzi ongundjuka piikulo yomiyelo dhawo. Opo nduno omuyengeli gwaKalunga okwe ende muEgipiti. Uuna omuyengeli a mono ombinzi, ina dhipaga nando ogumwe gwomegumbo moka. Ihe momagumbo agehe moka ombinzi ya li yaa po piikulo yomiyelo, omuyengeli gwaKalunga okwa dhipaga iisheeli yaantu nosho wo yiinamwenyo. Ndika olya li egeelo eti-10.

Konima yegeelo ndika lyahugunina, Farao okwa lombwele Aaisrael ya ye. Oshigwana shaKalunga osha li shi ilongekidha okuya, nuusiku owo tuu mboka osha tameke okuza muEgipiti.

Eksodus ontopolwa 7 sigo 12.Omapulo

 • Mokulongitha omafano ngoka gu ulikwa mpoka, hokolola omageelo gotango gatatu ngoka Jehova a li e etele Egipiti.
 • Eyooloko olini lya li pokati komageelo gotango gatatu nomageelo galwe?
 • Oshike sha li egeelo etine, etitano netihamano?
 • Hokolola egeelo etiheyali, etihetatu netimugoyi.
 • Jehova okwa li a lombwele Aaisrael ya ninge shike manga egeelo etimulongo inaali ya?
 • Egeelo etimulongo olya li shike, noshike sha li sha ningwa po konima yalyo?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Eksodus 7:19-8:23.

  Nokuli nonando aasaaseri oompulile Aaegipiti oya li wo taya vulu okuninga omageelo ga fa ngoka gaali gotango gaJehova, oya li ye na okuzimina shike konima yegeelo etitatu? (Eks. 8:14, 15 [8:18, 19, OB-1986]; Mat. 12:24-28)

  Egeelo etine olya li lyu ulike ngiini okuvula kwaJehova okugamena oshigwana she, noku shi tseya otaku ningi oshigwana shaKalunga shi kale shi uvite ngiini ngele sha taalelwa ‘kuuwehame’ nenge kuudhigu uunene mboka wa hunganekwa? (Eks. 8:18, 19 [8:22, 23, OB-1986]; Eh. 7:13, 14; 2 Ondjal. 16:9)

 • Lesha Eksodus 8:20 (8:24, OB-1986); 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; nosho wo 10:13-15, 21-23.

  Omageelo Omulongo oga li ga tula pomutenya oongundu mbali dhini, notashi gumu ngiini etaloko lyetu okutala ko oongundu ndhoka nena? (Eks. 8:6, 14, 15 [8:10, 18, 19, OB-1986]; 9:14)

  Eksodus 9:16 ote tu kwathele ngiini okuuva ko kutya omolwashike Jehova e etha Satana a kale po sigo ongashingeyi? (Rom. 9:21, 22)

 • Lesha Eksodus 12:21-32.

  Opaasa oya ningi ngiini ehupitho tali wapa kaantu oyendji, nOpaasa oya li tayi thaneke shike? (Eks. 12:21-23; Joh. 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)