Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Ehokololo 28: Nkene Okahanona Moses Ka Hupithwa

Ehokololo 28: Nkene Okahanona Moses Ka Hupithwa

TALA nkene okahanona taka lili, notaka kwata omunwe gwomukiintu. Oko Moses. Owa tseya mbela kutya omukiintu ngoka omwaanawa oye lye? Oye omuna gwokombanda Omuegipiti, omwanakadhona gwaFarao mwene.

Omwanakadhona gwaFarao sho a toola Moses

Yina yaMoses okwa holeke okahanona ke sigo ko ka ningi oomwedhi ndatu, oshoka ye ka li a hala Aaegipiti ye ka dhipage. Ihe ye okwa kala e shi shi kutya ngiika yo Moses otaye ke mu mona. Tala shoka ye a ningi po opo e mu hupithe.

Ye okwa kutha oshimbamba nokwe shi hoto opo omeya kaage ye meni. Opo nduno a tula Moses meni, nokwa tula oshimbamba momwiidhi omule pooha nOmulonga gwaNil. Omumwayinakadhona gwaMoses, Miriam, okwa li a lombwelwa a thikame mpoka popepi nokutala shoka tashi ningwa po.

Mbala omwanakadhona gwaFarao okwe ya kOmulonga gwaNil okwiiyoga. Ombadhilila okwa mono oshimbamba momwiidhi omule. Okwi ithana gumwe gwomaakadhona aapiya ye nokwa ti: ‘Ka talele ndje oshimbamba shiyaka.’ Sho omuna gwokombanda a siikulula oshimbamba, alikana okahanona okawanawa ngiini hoka ye a mono! Moses okashona oka li ka lila, nomuna gwokombanda okwa li e ka uvitile ohenda. Ye ka li a hala ko ka dhipagwe.

Opo nduno Miriam okwe ya popepi. Oto vulu oku mu mona mefano. Miriam okwa pula omwanakadhona gwaFarao: ‘Nandi ye ndi ki ithane omukiintu Omwiisrael oku ku yamuthila okahanona?’

‘Alikana shi ninga,’ omuna gwokombanda osho a ti.

Miriam okwa matuka mbala nokwa hokololele yina. Sho yina yaMoses e ya komuna gwokombanda, omuna gwokombanda okwa ti: ‘Kutha po okahanona nkaka nou ka yamuthile ndje, notandi ke ku futa.’

Ano yina yaMoses okwa tonatele okanona ke mwene. Konima sho Moses a koko, okwe mu fala komwanakadhona gwaFarao, naanguka okwe mu taamba ngaashi omwanamati gwe mwene. Shika osho sha ningwa po opo Moses a putukile megumbo lyaFarao.

Eksodus 2:1-10.Omapulo

  • Okahanona hoka ke li mefano moka oko lye, noka kwata omunwe gwalye?
  • Yina yaMoses okwa li a ningi shike opo e mu hupithe kaa dhipagwe?
  • Okakadhona hoka ke li mefano moka oko lye, noka ninga shike?
  • Sho omwanakadhona gwaFarao a li a mono okanona, Miriam okwa ti shike?
  • Omuna gwokombanda okwa li a lombwele shike yina yaMoses?

Epulo lya gwedhwa po

  • Lesha Eksodus 2:1-10.

    Yina yaMoses okwa li e na ompito yini okuputudha nokulonga Moses okuza kuunona, noshiholelwa shini shika tashi pe aavali nena? (Eks. 2:9, 10; Deut. 6:6-9; Omayel. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)