Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Ehokololo 24: Josef Ta Makele Aamwahe

Ehokololo 24: Josef Ta Makele Aamwahe

JOSEF okwa hala okutseya ngele aamwahe 10 aakuluntu natango onkene ngaa aawinayi noye na onyanya. Ano ye ota ti: ‘One oondaadhi. Omwe ya okutala mpoka oshilongo shetu sha mbemba.’

‘Aawe, tse hatse,’ yo taa ti. ‘Tse aalumentu aanashili. Tse atuhe aamwayinathana. Otwa li 12. Ihe omumwatate gumwe ke po we, nonkelo oku li kegumbo kutate.’

Josef ota ningi a fa ongaa ngoka inee ya itaala. Ota tula omumwahe gwedhina Simeon mondholongo, note etha yalwe ya kuthe iikulya noya ye kegumbo. Ihe ote ya lombwele: ‘Uuna tamu galuka, omu na okweetelela ondenge yeni.’

Sho yo taa galukile kegumbo muKanaan, aamwahe otaa hoko-lolele he Jakob ashihe shoka sha ningwa po. Jakob okwa sa oluhodhi noonkondo. ‘Josef ke po we,’ osho ye ti igidha, ‘nongashingeyi Simeon ke po we. Itandi ka pitika nando mu kuthe omumwa-ndjemati onkelo Benjamin.’ Ihe sho iikulya yawo ya tameke okupwa po, Jakob okwe ya pitika ya ye pamwe naBenjamin kuEgipiti opo ya vule okumona natango iikulya.

Ngashingeyi Josef oku wete aamwahe taye ya. Ye ota nya-nyukwa noonkondo okumona ondenge Benjamin. Dhoshili, nando gumwe gwomuyo ta tseya kutya omulumentu nguka a simana oye Josef. Ngashingeyi Josef ota ningi po sha okumakela aamwahe 10.

Ote etha aapiya ye yu udhe oompunda dhawo adhihe iikulya. Ihe noinaaye shi tseya, ye ota tulitha wo oshitenga she shoshisiliveli shi ikalekelwa mompunda yaBenjamin. Konima sho ayehe ya yi noye ende ko okakako okashona, Josef ota tumu aapiya ye ye ya landule. Sho tuu taye ya adha, aapiya yo otaa ti: ‘Omolwashike mwa yakele po oshitenga shomwene gwetu shoshisiliveli?’

‘Tse inatu yaka po oshitenga she,’ aamwahe ayehe taa ti. ‘Ngele omwa adha oshitenga kugumwe gwomutse, omuntu ngoka e na okudhipagwa.’

Ano aapiya otaa kongo moompunda adhihe, notaya adha oshi-tenga mompunda yaBenjamin, ngaashi mu shi wete mpaka. Ano aapiya otaa ti: ‘Oshihupe shomune otamu vulu okuya, ihe Benjamin oku na okuya pamwe natse.’ Ngashingeyi aamwahe 10 otaa ka ninga po nee shike?

Yo ayehe otaa shuna pamwe naBenjamin kegumbo lyaJosef. Josef ota lombwele aamwahe: ‘Ne amuhe otamu vulu okushuna kegumbo, ihe Benjamin e na okukala mpaka oye omupika gwandje.’

Ngashingeyi Juda ota katuka onkatu e ta ti: ‘Ngele tandi shuna kegumbo ndaa na okamati, tate ota ka sa oshoka oku ka hole unene noonkondo. Alikana, kaleka ndje mpaka ongame omupika gwoye, ihe etha okamati ka shune kegumbo.’

Josef ota vulu okumona kutya aamwahe oya lunduluka. Yo kaye shi we aawinayi naakwanyanya. Natu tale shoka Josef ta ningi po ngashingeyi.

Genesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

Aamwahe yaJosef taya lundilwa


Omapulo

 • Omolwashike Josef a li u ula aamwahe kutya oyo oondaadhi?
 • Omolwashike Jakob a li e etha omwanamati onkelo, Benjamin a ye kuEgipiti?
 • Osha li she ende ngiini opo oshitenga shaJosef shoshisiliveli shi ye mompunda yaBenjamin?
 • Juda okwa li a ningi po shike opo Benjamin a mangululwe?
 • Aamwahe yaJosef oya li ya lunduluka ngiini?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 42:9-38.

  Oohapu dhaJosef muGenesis 42:18 odhi li ngiini edhimbulukitho ewanawa kwaamboka ye na iinakugwanithwa mehangano lyaJehova nena? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 • Lesha Genesis 43:1-34.

  Nonando Ruben oye a li osheeli, oshi iwetikile ngiini kutya Juda oye a li omupopikalelipo gwaamwahe? (Gen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Ondjal. 5:2)

  Osha yela kutya Josef okwa li a makele ngiini aamwahe, nomolwashike? (Gen. 43:33, 34)

 • Lesha Genesis 44:1-34.

  Opo aamwahe kaaye mu dhimbulule kutya oye lye, Josef okwa li i imonikitha a fa lye? (Gen. 44:5, 15; Lev. 19:26)

  Aamwahe yaJosef oya li yu ulike ngiini kutya iikala yondumbo ndjoka ya li ye nine nale omumwahe kayi po we? (Gen. 44:13, 33, 34)