Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 21: Aamwahe yaJosef Oye Mu Tonde

Ehokololo 21: Aamwahe yaJosef Oye Mu Tonde

TALA nkene okamati ka sa oluhodhi nokaake na etegameno. Nguka oye Josef. Aamwahe opo ye mu landitha po kaalumentu mbaka mboka ye li mondjila yawo yokuEgipiti. Hoka Josef ota ka ninga omupika. Omolwashike aamwahe ya ningi oshinima shika oshiwinayi? Osha li omolwashoka oya li ya tsila Josef ondumbo.

Josef ta landithwa po kaamwahe

He yawo Jakob okwa li e hole Josef unene noonkondo. Ye okwe mu lenge moku mu ningila onguwo ombwanawa onde. Sho aamwahe aakuluntu 10 ya mono nkene Jakob e hole unene Josef, yo oya tameke okutsila Josef ondumbo noku mu tonda. Ihe natango opwa li etompelo lilwe molwashike yo ye mu tondo.

Josef okwa yaguma oondjodhi mbali. Moondjodhi adhihe mbali dhaJosef aamwahe otayi isizimike kuye. Sho Josef a hokolele aamwahe oondjodhi ndhino, nokuli uutondwe wawo owa koko shi vulithe po.

Esiku limwe manga aamwahe yaJosef aakuluntu taa tonatele oonzi dhahe, Jakob ota pula Josef okuya a ka tale nkene ye li po. Sho aamwahe yaJosef ye mu wete te ya, yamwe yomuyo otaa ti: ‘Natu mu dhipageni!’ Ihe Ruben, omumwahe osheeli, ota ti: ‘Aawe, inamu ninga ngaaka!’ Pehala lyaashono otaya kwata Josef notaye mu dhaadhiga molumbogo lwaa na omeya. Opo nduno otaa kuutumba ya tokole shoka taye mu ningile.

Pethimbo opo tuu mpono otapu piti aalumentu Aaismael. Juda ota ti kaamwahe: ‘Natu mu landithii po kAaismael.’ Naashika osho taa ningi. Yo otaa landitha po Josef kiisiliveli 20. Alikana, uuwinayi nonyanya yawo oya li yi thike peni!

Aamwahe otaya ka hokololela he shike? Otaa dhipaga oshikombo notaa yaya onguwo ombwanawa yaJosef mombinzi yoshikombo lwiikando oyindji. Opo nduno taya fala onguwo kegumbo kuhe Jakob notaa ti: ‘Otwe yi toola. Yi tala, nokumona ngele kayi shi onguwo yaJosef.’

Jakob oku wete kutya oyaJosef. ‘Oshilikama ngiika sha dhipaga Josef,’ osho ye ti igidha. Nosho naanaa aamwahe yaJosef ya hala he a dhiladhile. Jakob okwa sa oluhodhi olunenenene. Ye ota lili uule womasiku ogendji. Ihe Josef ina sa. Natu tale shoka she mu ningilwa hoka ye a falwa.

Genesis 37:1-35.Omapulo

 • Omolwashike aamwahe yaJosef ya li ye mu tsila ondumbo, noshike ya li ya ningi?
 • Aamwahe yaJosef oya li ya hala ye mu ningile shike, ihe Ruben okwa ti shike?
 • Oshike sha li sha ningwa po sho aalandithi Aaismael ya li ye ya po?
 • Aamwahe yaJosef oya li ya ningi shike opo ya dhiladhilithe he kutya Josef okwa sa?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 37:1-35.

  Aakriste otaya vulu ngiini okulandula oshiholelwa shaJosef mokutseyithila egongalo omapuko ngoka ga ningwa? (Gen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  Oshike sha li sha ningitha aamwahe yaJosef ye mu kotokele? (Gen. 37:11, 18; Omayel. 27:4, NW; Jak. 3:14-16, OB-1986)

  Molwokunika oluhodhi Jakob okwa li a ningi shike shoka shi li paunshitwe? (Gen. 37:35)