Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Ehokololo 18: Jakob Ta Yi kuHaran

Ehokololo 18: Jakob Ta Yi kuHaran

OWA tseya kutya aalumentu mbaka taa popi naJakob oyo oolye? Konima yolweendo lwomasiku ogendji, Jakob okwa tsakanene nayo pomuthima. Oya li taa tonatele oonzi dhawo. Jakob okwa pula: ‘One oyapeni?’

‘OyokuHaran,’ osho yo ya ti.

‘Omwa tseya Laban?’ Jakob a pula.

‘Eeno,’ osho yo ya yamukula. ‘Tala, huka otaku zi omwanakadhona Rakel noshigunda she shoonzi.’ Oto vulu mbela okumona Rakel te ya ta zi kokule hwiya?

Jakob ta tsakanene naRakel

Sho Jakob a mono Rakel noonzi dhahekulu Laban, okwa yi nokwa galangatitha po emanya pomuthima opo oonzi dhi vule okunwa. Opo nduno Jakob ta thipi Rakel komilungu nokwe mu lombwele kutya oye lye. Okwa li a kumwa noonkondo nokwa yi kegumbo nokwa hokololele he Laban.

Laban okwa li a nyanyukwa noonkondo okukala e na Jakob e li pamwe naye. Naashono Jakob a pula a hokane naRakel, Laban okwa li a nyanyukwa. Nonando ongaaka, ye okwa pula Jakob a longe mepya lye oomvula heyali molwaRakel. Molwashoka ye okwa li e hole Rakel unene ngaaka, Jakob osho a ningi. Ihe owa tseya tuu sho sha ningwa po sho ethimbo lyokuhokana lya thikana?

Laban okwa gandja omwanakadhona gwe osheeli Lea kuJakob pehala lyaRakel. Sho Jakob a zimine okulongela Laban oomvula oonkwawo heyali, Laban okwa gandja wo Rakel kuye oye omukiintu gwe. Pethimbo ndyono Kalunga okwa li a pitika aalumentu ya kale ye na aakiintu oyendji ye vulithe pugumwe. Ihe ngashingeyi, ngaashi Ombimbeli tayi holola, omulumentu e na okukala e na omukiintu gumwe owala.

Genesis 29:1-30.Omapulo

 • Omukiintu omugundjuka ngoka e li mefano moka oye lye, noshike Jakob a li e mu ningile?
 • Jakob okwa li a ningi shike nehalo ewanawa opo a vule okuhokana Rakel?
 • Laban okwa li a ningi shike sho ethimbo lya li lya thikana opo Jakob a hokane Rakel?
 • Jakob okwa li a zimine okuninga shike opo Rakel a ninge omukiintu gwe?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 29:1-30.

  Jakob oku ulike ngiini kutya ye oku shi okusimanekwa, nokuli nonando Laban okwa li e mu ningi iineya, noshike tatu vulu okwiilonga mwaashika? (Gen. 29:26-28; Mat. 5:37)

  Ongiini oshiholelwa shaJakob tashi ulike eyooloko pokati kohole yashili nokukala owala wa fuukila omuntu? (Gen. 29:18, 20, 30; Ondjimb. 8:6)

  Aakiintu yane yeni ya li ya ningi aanegumbo lyaJakob nokonima yethimbo oye mu valele aanona aamati? (Gen. 29:23, 24, 28, 29)