Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 16: Isaak Ta Mono Omukiintu Omwaanawa

Ehokololo 16: Isaak Ta Mono Omukiintu Omwaanawa

OWA tseya kutya omukiintu mefano ndino oye lye? Edhina lye oRebeka. Nomulumentu ngoka ye ta yi a ka tsakaneke, oIsaak. Ye ota ka ninga omukiintu gwe. Ongiini shika sha ningwa?

He yaIsaak Abraham okwa halele okumonena omwanamati omukiintu omwaanawa. Ye ka li a hala Isaak a hokane nagumwe gwomaakiintu yomuKanaan, oshoka aantu mbaka ohaa galikana iikalunga. Ano Abraham okwiithana omupiya gwe nokwa ti: ‘Onda hala u shune kuHaran hoka aakwetu ya kala nokumonena ko omumwandje omumati Isaak omukiintu.’

Omupiya gwaAbraham okwa kutha mbalambala oongamelo omulongo nokuya molweendo olule. Sho e ya popepi nehala moka aakwawo yaAbraham ya kala, ye okwa tula pomuthima. Okwa li kwa toka komatango, ethimbo ndyono uuna aakiintu yomoshilando haye ya okuteka omeya komuthima. Ano omupiya gwaAbraham okwa galikana kuJehova a ti: ‘Omukiintu ngoka ta tekele ndje omeya noongamelo dhandje na ninge gumwe ngoka to hogolola a ninge omukiintu gwaIsaak.’

Rebeka ta tsakanene naIsaak

Mbala konima yokathimbo okwa zi Rebeka e ya okuteka omeya. Sho omupiya e mu pula omeya gokunwa, ye okwe mu pe. Nopo nduno okwa yi nokwa hugile oongamelo adhihe dha li dha sa enota omeya ga gwana. Osha li iilonga iidhigu oshoka oongamelo ohadhi nu omeya ogendji.

Sho Rebeka a mana okuninga shika, omupiya gwaAbraham okwe mu pula edhina lyahe. Okwa pula wo ngele ota vulu okulala uusiku maandjawo. Ye okwa ti: ‘Tate oBetuel, nomu na ehala lyoye okukala putse.’ Omupiya gwaAbraham okwa li e shi kutya Betuel omwanamati gomumwayina gwaAbraham Nahor. Ano okwa tsu oongolo nokwa pandula Jehova oshoka okwe mu wilike okuya kaakwawo yaAbraham.

Uusiku mbono omupiya gwaAbraham okwa lombwele Betuel nomumwayina gwaRebeka Laban molwashike ye e ya po. Ayehe yaali oya zimine kutya Rebeka ota vulu okuya pamwe naye noku ka hokana naIsaak. Rebeka okwa ti shike sho a pulwa? Ye okwa ti: ‘Eeno,’ ye okwa hala okuya. Ano esiku lya landula ko oya londo oongamelo noya tameke olweendo olule okushuna kuKanaan.

Osha li ethimbo lyongulohi sho ya thiki hoka. Rebeka okwa mono omulumentu te ende melundu. Okwa li Isaak. Ye okwa li a nyanyukwa okumona Rebeka. Yina Sara opo owala a si konima yoomvula ndatu, nokwa li natango a nika oluhodhi kwaashino. Ihe ngashingeyi Isaak okwa tameke okukala e hole Rebeka noonkondo, nokwa li nelago ishewe.

Genesis 24:1-67.Omapulo

 • Omulumentu nomukiintu mboka ye li mefano moka oyo oolye?
 • Abraham okwa li a ningi shike opo a monene omwana omukiintu, nomolwashike?
 • Egalikano lyomupiya gwaAbraham olya li lya yamukulwa ngiini?
 • Rebeka okwa li a yamukula ngiini sho a li a pulwa ngele okwa hala okuhokanwa kuIsaak?
 • Oshike sha li sha nyanyudha ishewe Isaak?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 24:1-67.

  Omaukwatya omawanawa geni Rebeka a li u ulike sho a tsakanene nomupiya gwaAbraham pomuthima? (Gen. 24:17-20; Omayel. 31:17, 31)

  Elongekidho ndyoka Abraham a li a ningile Isaak otali gandja oshiholelwa oshiwanawa shini kAakriste nena? (Gen. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  Omolwashike tu na okukonga ethimbo lyokutedhatedha, ngaashi naanaa Isaak a li a ningi? (Gen. 24:63, NW; Eps. 77:12, OB-1986; Fil. 4:8)