Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 11: Uutamvula Wotango

Ehokololo 11: Uutamvula Wotango

OWA tseya mbela oshinima shotango shono Noa a ningi sho ye nuukwanegumbo we ya zi monguluwato? Ye okwe etele Kalunga eyambo nenge omagano. Mefano pevi ngoye oto vulu okumona nkene te shi ningi. Noa okwa yamba omagano ngaka giinamwenyo okupandula Kalunga molwashono a hupitha uukwanegumbo we meyelu enene.

Onguluwato nuutamvula

Mbela oto dhiladhila kutya Jehova omagano okwa li e ga hokwa? Eeno, okwa li e ga hokwa. Nokwa li ano u uvanekele Noa kutya ye ita ka hanagula po we nando uuyuni neyelu.

Mbala evi olya li lya kukuta thiluthilu, Noa nuukwanegumbo we noya tameke onkalamwenyo ompe pondje yonguluwato. Kalunga okwe ya yambeke nokwe ya lombwele: ‘Ne omu na okukala mu na aanona oyendji. Omu na okwiindjipala sigo taku kala aantu oyendji kombanda yevi alihe.’

Ihe konima, sho aantu ye ku uva kombinga yeyelu enene, otashi vulika yo oya li taa ka kala ya tila noonkondo kutya eyelu lya fa ndyoka onali ka ningwa ishewe. Ano Kalunga okwa gandja sha shoka tashi ka dhimbulukitha aantu keuvaneko lye kutya ye ita ka yelula we nando evi alihe. Owa tseya mbela shoka ye a gandja oku ya dhimbulukitha? Osha li uutamvula.

Noa nuukwanegumbo we

Uutamvula olundji ohau monika kegulu uuna etango tali minikile konima yokuloka. Omautamvula oge na omalwaala ogendji omawanawa. Ngoye mbela owa mona nale wumwe? Ou wete wumwe mefano?

Kalunga okwa ti ngeyi: ‘Otandi uvaneke kutya aantu ayehe niinamwenyo itaa ka hanagulwa po we nando keyelu. Otandi tula uutamvula wandje miikogo. Nuuna uutamvula tau holoka, otandi u mono notandi dhimbulukwa euvaneko ndika lyandje.’

Ano uuna ngoye to mono uutamvula, oshike tau ke ku dhimbulukitha? Eeno, euvaneko lyaKalunga kutya ye ita ka hanagula po we nando uuyuni neyelu enene.

Genesis 8:18-22; 9:9-17.Omapulo

 • Ngaashi shu ulikwa mefano moka, oshike Noa a li a ningi tangotango sho a zi monguluwato?
 • Oshipango shini Kalunga a li a pe Noa nuukwanegumbo we konima yEyelu?
 • Euvaneko lini Kalunga a li a ningi?
 • Uuna tatu mono uutamvula, oshike u na oku tu dhimbulukitha?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 8:18-22.

  Ongiini nena tatu vulu okugandja “ezimba etoye” kuJehova? (Gen. 8:21; Heb. 13:15, 16)

  Jehova okwa li a dhimbulukwa shike shi na ko nasha nonkalo yomutima gwomuntu, noshike ano tu na okukala twa kotokela? (Gen. 8:21; Mat. 15:18, 19)

 • Lesha Genesis 9:9-17.

  Ondjuvanena yini Jehova a li a ningi niinamwenyo ayihe yokombanda yevi? (Gen. 9:10, 11)

  Ondjuvanena yuutamvula oya li tayi ka kala tayi longo uule wethimbo li thike peni? (Gen. 9:16)