Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 8: Aalefule Kombanda yEvi

Ehokololo 8: Aalefule Kombanda yEvi

OTO dhiladhila ngiini ngele gumwe te ya u uka kungoye noye omuleeleka a tsa moombuli? Omuntu ngoka oku na okukala omulefule! Pethimbo limwe opwa li lela aalefule kombanda yevi. Ombimbeli otayi ulike kutya oohe yawo oya li aayengeli ya za megulu. Ihe ongiini sha vulika?

Aalefule aakolokoshi

Dhimbulukwa, omuyengeli omwiinayi Satana okwa li i ipyakidhila okweeta uudhigu. Nokuli okwa li a kambadhala okuningitha aayengeli yaKalunga ya kale aawinayi. Mepitathimbo, yamwe yomaayengeli mbaka oya tameke okupulakena kuSatana. Yo oya hulitha po iilonga mbyoka Kalunga a li e ya nine okulonga megulu. Noya kulukile kevi noyi iningile omalutu gopantu kuyo yene. Owa tseya kutya omolwashike?

Ombimbeli otayi ti kutya omolwashoka aana yaKalunga mbaka oya mono aakiintu aawanawa kombanda yevi noya halele okukala pamwe nayo. Ano oye ya kombanda yevi noya hokana naakiintu mbaka. Ombimbeli otayi ti kutya shika osha li sha puka, oshoka Kalunga okwa shiti aayengeli ya kale megulu.

Sho aayengeli naakiintu yawo ya mono aanona, aanona mbaka oya li yi ili. Tango otashi vulika ya li itaaya monika yi ili unene. Ihe yo oya kokelele noya nkondopala unene sigo ya ningi aalefule.

Aalefule mbaka oya li aawinayi. Nomolwashoka yo oya li aanene naanankondo ngawo, yo oye ehameke aantu. Yo oya kambadhala okuthiminika kehe gumwe a ninge omwiinayi ngaashi yo.

Henok okwa si, ihe ngashingeyi opwa li omulumentu gumwe kombanda yevi ngoka a li omwaanawa. Edhina lyomulumentu nguka olya li Noa. Aluhe ye okwa longo shoka Kalunga a hala e shi ninge.

Esiku limwe Kalunga okwa lombwele Noa kutya ethimbo olya thikana kuYe okuhanagula po aantu ayehe aawinayi. Ihe Kalunga okwa li ta ka hupitha Noa, uukwanegumbo we noyindji yomiinamwenyo. Natu tale nkene Kalunga e shi longo.

Genesis 6:1-8; Judas 6.Omapulo

 • Oshike sha li sha ningwa po sho yamwe yomaayengeli yaKalunga ya li ya pulakene kuSatana?
 • Omolwashike yamwe yomaayengeli ya li ye etha po iilonga yawo megulu e taye ya kombanda yevi?
 • Omolwashike sha li sha puka opo aayengeli ye ye kombanda yevi nokwiiningila omalutu gopantu?
 • Ongiini aanona yaayengeli ya li yi ili?
 • Ngaashi to vulu oku shi mona mefano moka, aanona yaayengeli oya li haya longo shike sho ya ningi aalefule?
 • Konima yaHenok, omulumentu omwaanawa guni a li ko kombanda yevi, nomolwashike Kalunga a li e mu hole?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 6:1-8.

  Genesis 6:6 ota holola shike kombinga yankene eihumbato lyetu tali vulu okuguma omaiyuvo gaJehova? (Eps. 78:40, 41; Omayel. 27:11)

 • Lesha Judas 6.

  Ongiini aayengeli mboka “inaa dhiginina uulenga wawo” pethimbo lyaNoa ye li edhimbulukitho kutse nena? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pet. 2:4, 9, 10)