Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Ehokololo 7: Omulumentu Ependa

Ehokololo 7: Omulumentu Ependa
Henok

SHO aantu ya tameke okwiindjipala kombanda yevi, oyendji yomuyo oya ningi iinima iiwinayi ngaashi naanaa Kain. Ihe omulumentu gumwe okwa li i ili. Oye omulumentu nguka gwedhina Henok. Henok okwa li omulumentu ependa. Aantu ayehe momudhingoloko gwe oya li ya ningi iinima iiwinayi, ihe Henok okwa tsikile okulongela Kalunga.

Owa tseya kutya omolwashike aantu mboka yopethimbo ndyoka ya li ya ningi iinima oyindji iiwinayi ngawo? Dhiladhila kashona: Olye a ningitha Adam naEva yaa vulike kuKalunga nokulya oshiyimati shoka Kalunga a ti kutya kaye na oku shi lya? Eeno, osha li omuyengeli omwiinayi. Ombimbeli otayi mu ithana Satana. Nota kambadhala okuningitha kehe gumwe omwiinayi.

Omuntu a yugwa iinima ye e ta dhipagwa

Esiku limwe Jehova Kalunga okwa lombwele Henok a lombwele aantu sha shoka yo inaaya hala okuuva. Osha li shika: ‘Kalunga esiku limwe ota ka hanagula po aantu ayehe aawinayi.’ Aantu otashi vulika ya li ya geya noonkondo okuuva shika. Nokuli otashi vulika ya kambadhala okudhipaga Henok. Ano Henok okwa li a pumbwa a kale ependa lela okulombwela aantu kombinga yaashoka Kalunga ta ka ninga.

Kalunga ina pitika Henok a kale ethimbo ele mokati kaantu mboka aawinayi. Henok okwa kala owala oomvula 365. Omolwashike tatu ti “oomvula 365” owala? Omolwashoka aantu yopomasiku ngoka oya li ya kola noonkondo shi vulithe ngashingeyi noya kala nomwenyo olule noonkondo. Omumati gwaHenok Metusala okwa kala nokuli nomwenyo oomvula 969!

Aantu taya ningi iinima iiwinayi

Konima sho Henok a si, aantu oya vuka muuwinayi. Ombimbeli otayi ti kutya ‘shaa shoka ya dhiladhila kombinga yasho osha li aluhe uuwinayi,’ nonokutya ‘evi olya li lyu udha uukolokoshi.’

Owa tseya limwe lyomomatompelo molwashike pwa li omaupyakadhi ogendji ngawo kombanda yevi pomasiku ngono? Osho molwashono Satana okwa li e na omukalo omupe okuningitha aantu ya longe iinima iiwinayi. Otatu ki ilonga kombinga yaashino mehokololo tali landula.

Genesis 5:21-24, 27; 6:5; Aaheberi 11:5; Judas 14, 15.Omapulo

 • Henok okwa li i ili ngiini?
 • Omolwashike aantu pethimbo lyaHenok ya li ya ningi iinima oyindji iiwinayi?
 • Iinima iiwinayi oyini aantu ya li ya ningi? (Tala kefano.)
 • Omolwashike Henok a li a pumbwa okukala ependa?
 • Aantu pethimbo ndyono oya li haya kala nomwenyo uule wethimbo li thike peni, ihe Henok okwa li a kala nomwenyo uule wethimbo li thike peni?
 • Oshike sha li sha ningwa po konima sho Henok a si?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 5:21-24, 27.

  Ekwatathano lini lya li pokati kaHenok naJehova? (Gen. 5:24)

  PaMbimbeli, olye omulumentu a li a kala nomwenyo ethimbo ele ngoka a li ko nale, nokwa li e na oomvula ngapi sho a si? (Gen. 5:27)

 • Lesha Genesis 6:5.

  Oonkalo kombanda yevi odha li oombwinayi shi thike peni konima yeso lyaHenok, nongiini shoka tashi yelekanithwa nethimbo lyetu? (2 Tim. 3:13)

 • Lesha Aaheberi 11:5.

  Uukwatya waHenok uni ‘Kalunga a li a hokwa,’ noshizemo osha li shike? (Gen. 5:22)

 • Lesha Judas 14, 15.

  Ongiini Aakriste nena taya vulu okuholela uulaadhi waHenok sho taya londodha aantu kombinga yolugodhi lwaHarmagedon ndoka talu ya? (2 Tim. 4:2; Heb. 13:6)