Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Embo lyandje lyomahokololo gOmbiimbeli

Ehokololo 10: Eyelu Enene

Ehokololo 10: Eyelu Enene

PONDJE yonguluwato, aantu oya tsikile onkalamwenyo yawo ngaashi shito. Natango yo inaye shi itaala kutya Eyelu oli na okuya. Yo otashi vulika ya yolo unene shi vulithe nale. Ihe mbala oya hulitha po okuyola.

Aantu niinamwenyo ya tila ya kondekwa komeya geyelu

Ombadhilila omeya oga tameke okugwa. Otaga tika taga zi pombanda ngaashi uuna ngoye to tilehi mo omeya meyemele. Noa okwa li e li mondjila! Ihe ngashingeyi okwa toka unene kugumwe i ili okuya monguluwato. Omweelo ogwa li gwa patekeka nale kuJehova.

Mbalambala omalusilu agehe oga ningina. Omeya oga ningi ga fa omilonga ominene. Oga undula po omiti noga galangatitha omamanya omanene, noga ningi ekudhilo enene. Aantu oya li ya tila. Oya londo kiituntu. Akutu, oya li taa dhiladhila ngiini kutya ando ya pulakenene kuNoa noya ye monguluwato sho omweelo gwa li natango gwe ya egulukila! Ihe ngashingeyi kapwa li pu na ompito.

Omeya ogi itumbu pombanda. Uule womitenya 40 nomausiku 40 omeya ga tika okuza pombanda. Ogi itumbu gu uka koondungu dhoondundu, nokuli mbala oondundu ndhoka oondeendeka odha ningine. Ngaashi naanaa Kalunga a ti, aantu ayehe niinamwenyo kombanda yonguluwato oya si. Ihe kehe gumwe a li meni okwa li a gamenwa.

Noa noyana aamati oya tungu onguluwato ya kola. Omeya oge yi tumbu po, noya yogo naanaa kombanda yomeya. Nopo nduno esiku limwe, konima omvula sho ya sheka, etango olya tameke okuminikila. Alikana osha li emoniko ngiini! Shaampoka osha li owala efuta limwe alike enene. Noshinima shono to vulu okumona osha li owala onguluwato tayi yogo kombanda.

Onguluwato ya kaama kombanda yomeya

Ngashingeyi aalefule oya sa. Yo kaya li we taa ka holoka okweehameka aantu. Yo ayehe oya si, pamwe nooyina naantu yalwe ayehe aawinayi. Ihe oshike sha ningilwa oohe?

Oohe yaalefule kaya li lelalela aantu yopanyama ngaashi tse. Yo oya li aayengeli mboka ya kuluka okukala ngaashi aantu kombanda yevi. Ano sho Eyelu lye ya, yo inaya sa pamwe naantu yalwe. Yo oya hulitha po okulongitha omalutu gopanyama, noya shuna megulu oyo aayengeli. Ihe inaya pitikilwa we okukala oshitopolwa shaayengeli aakwanegumbo lyaKalunga. Ano oya ningi aayengeli yaSatana. MOmbimbeli oyi ithanwa oompwidhuli.

Ngashingeyi Kalunga okwa pepitha ombepo, nomeya geyelu oga tameke okushonopala. Konima yoomwedhi ntano onguluwato oya vululukwa kondungu yondundu. Omasiku ogendji oga piti po, naamboka ye li meni lyonguluwato oya vulu okutala pondje noya mono oondungu dhoondundu. Omeya oga kala nokushonopala.

Nopo nduno Noa okwa pititha mo monguluwato okadhila okaluudhe ki ithanwa edhilakola. Oka tuka okathimbo nopo nduno oka galuka, oshoka kaka li taka vulu okumona ehala ewanawa okulambela. Oka tsikile okuninga shika, noshikando kehe sho ka galuka oka vululukwa kombanda yonguluwato.

Onguti

Noa okwa halele okutseya ngele omeya oga pwina ko kevi, ano opo nduno ye okwa pititha mo onguti monguluwato. Ihe onguti nayo wo oya galuka oshoka inayi mona ehala lyokuvululukilwa. Noa okwe yi tumu oshikando oshitiyali, noya galuka yi na oshifo sholumono komulungu gwayo. Ano Noa okwa tseya kutya omeya oga shonopala po. Noa okwa tumununa onguti oshikando oshititatu, nolwahugunina oya mono ehala lya kukuta okukala po.

Ngashingeyi Kalunga okwa popi naNoa. Ye okwa ti: ‘Za mo monguluwato. Kutha aakwanegumbo yoye ayehe niinamwenyo yi li pungoye.’ Yo oya kala monguluwato uule u vulithe pomvula yimwe. Ano dhiladhila nkene yo ayehe ya li ya nyanyukwa okukala pondje ishewe nokukala natango nomwenyo!

Genesis 7:10-24; 8:1-17; 1 Petrus 3:19, 20.Omapulo

 • Omolwashike kaapwa li pu na ngoka ta vulu okuya monguluwato sho omvula ya tameke okuloka?
 • Uule womasiku nomausiku ge thike peni Jehova a li a lokitha omvula, nomeya oga li omale ge thike peni?
 • Oshike sha li sha ningilwa onguluwato sho omeya ga li ga tameke okusiikila evi?
 • Mbela aalefule oya li ya hupu kEyelu, noshike sha li sha ningilwa oohe yaalefule?
 • Oshike sha li sha ningilwa onguluwato konima yoomwedhi ntano?
 • Omolwashike Noa a li a pititha mo edhilakola monguluwato?
 • Noa okwa li a tseya ngiini kutya omeya kevi oga pwina ko?
 • Kalunga okwa li a lombwele Noa shike konima sho ye nuukwanegumbo we ya li ya kala monguluwato uule womvula yimwe?

Omapulo ga gwedhwa po

 • Lesha Genesis 7:10-24.

  Aantu niinamwenyo oya li ya hanagulwa po shi thike peni kombanda yevi? (Gen. 7:23)

  Osha li sha kutha uule wethimbo li thike peni opo omeya gEyelu ga pwine po? (Gen. 7:24, OB-1986)

 • Lesha Genesis 8:1-17.

  Genesis 8:17 otu ulike ngiini kutya elalakano lyaJehova lyopetameko li na ko nasha nevi inali lunduluka? (Gen. 1:22)

 • Lesha 1 Petrus 3:19, 20.

  Sho aayengeli aanashipotha ya li ya shuna megulu, oya pangulwa ngiini? (Jud. 6)

  Ehokololo lyaNoa nuukwanegumbo we otali koleke ngiini einekelo lyetu moonkondo dhaJehova dhokuhupitha oshigwana she? (2 Pet. 2:9)

Tseya oshindji

NATU HOLELENI EITAALO LYAWO

Noowa “okwa kala mekwatathano naKalunga”

Eshongo lini Noowa nomukadhi ya li ye na sho taya putudha oyana? Oyu ulike ngiini eitaalo sho ya tungu onguluwato?