Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Septemba 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Atuheni otwa pumbwa ehekeleko omathimbo nomathimbo. Mbela openi tatu vulu oku li adha?

Enyolo: 2Kor 1:3, 4

Gandja oshifo: Oshifo shika otashi popi nkene Kalunga he tu hekeleke.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Aantu yamwe ohaya dhiladhila kutya Uukwaniilwa waKalunga oshinima shi li momutima gwomuntu. Yalwe ohaya dhiladhila kutya owo oonkambadhala dhaantu dhokweeta ombili muuyuni. Mbela ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: Dan 2:44

Gandja oshifo: Shi ikolelela kOmbiimbeli, Uukwaniilwa waKalunga owo epangelo lyolela. Oshifo shika osha popya muule kombinga yaashoka Ombiimbeli ya popya kombinga yUukwaniilwa waKalunga.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Ongiini tatu vulu okutseya ngele Kalunga oku na ko ngaa nasha natse?

Enyolo: 1Pet 5:7

Oshili yOmbiimbeli: Kalunga ote tu hiya tu mu galikane, molwaashoka oku na ko nasha natse.—bhs ep. 18.

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya