Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Septemba 2016

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Uuna okanona oko ke ku yakula pegumbo

Uuna okanona oko ke ku yakula pegumbo

Uuna okanona oko ke tu yakula pegumbo, otu na okupula ngele aakuluntu omo ye li. Shika ohashi ulike kutya otwe ya simaneka ye li omitse dhomagumbo. (Omayel 6:20) Ngele okanona oke tu lombwele tu ye mo, inatu ya mo. Ngele aavali kaye mo megumbo, natu galuke esiku limwe.

Ngele okanona okakoka, tashi vulika ke na omimvo omulongo nasha, natango otashi ka kala pandunge tu pule ngele aavali omo ye li. Ngele kaye mo, otatu vulu oku ka pula ngele oke hole okulesha. Ngele oka ti eeno, natu ka pe oshileshomwa nenge tu ku ulukile epandja lyetu lyokointaneta, jw.org/ng.

Uuna tatu ningi eishunoko komugundjuka ngoka u ulika ohokwe, natu pule aakuluntu ye, tu popye nayo. Shika otashi ke tu pa ompito tu lombwele aavali elalakano lyokuya po kwetu. Otatu ke yu ulukila wo omayele ge shi okwiinekelwa kombinga yuukwanegumbo, ngoka taga adhika mOmbiimbeli. (Eps 119:86, 138) Okukala twa simaneka aavali nokukala tu na ko nasha nayo otashi ka gandja uunzapo uuwanawa, notashi ke tu pa ompito tu uvithile aanegumbo onkundana ombwanawa. — 1Pet 2:12.