Ehokololo lyaJona otali tu lombwele kutya Jehova ihe tu etha po uuna twa ninga omapuko. Ihe okwa tegelela tu ilonge sha mugo nokuninga omalunduluko mpoka sha pumbiwa.

Jona 1:3

Epuko lini Jona a li a ningi sho a pewa oshinakugwanithwa kuJehova?

Jona 2:1-10

Jona okwa li a galikana kombinga yashike, na Jehova okwe mu yamukula ngiini?

Jona 3:1-3

Jona oku ulike ngiini kutya okwi ilonga sha momapuko ge?