Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Mei 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Efalomo: Ehunganeko lyaakayili yuukambe yane mboka ya popiwa mEhololo otali hokitha. Aantu yamwe oye li tila. Omanga yalwe ya hala okutseya oshindji kombinga yalyo.

Enyolo: Eh 1:3

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika oya yelitha nkene ehunganeko lyaakayili yuukambe yane tali vulu okukala onkundana ombwanawa kutse.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Mbela otatu vulu ngaa okutseya shoka tashi ka ningwa monakuyiwa?

Enyolo: Jes 46:10

shili yOmbiimbeli: Kalunga okwe tu hololela shoka tashi ka ningwa monakuyiwa, okupitila mOohapu dhe, Ombiimbeli.

EGUMBO OTALI VULU OKUKALA EHALA LYOMBILI

Efalomo: Otatu ulukile aantu okavidio haka okafupi, taka popi kombinga yaanegumbo. [Dhana efalomo lyokavidio Egumbo otali vulu okukala ehala lyombili.]

Gandja okambo: Ngele owa hala okulesha okambo hoka ka popiwa mokavidio, otandi vulu oku ke ku pa nenge ndi ku ulukile nkene to vulu oku ka tapa kepandja lyetu lyokointaneta.

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.