Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela owi inekela ngaa kutya oohapu ndhika onadhi ka gwanithwe sikulimwe?

Enyolo: Eh 21:3, 4

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo otashi yelitha nawa nkene Kalunga ta ka gwanitha po euvaneko ndyoka nosho wo nkene to vulu okumona mo uuwanawa mulyo.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Tala kepulo ndika. [Popya kombinga yepulo lyotango nosho wo omayamukulo ngoka ga gandjwa moshitopolwa shoka shi li pepandja 16.] Oto ti ngiini kulyo?

Enyolo: Eks 15:3, OB-1954

Gandja oshifo: Oshitopolwa shika oshi na uuyelele wa gwedhwa po kwaashoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yedhina lyaKalunga.

OMALONGO GOMBIIMBELI

Epulo: Aantu yamwe ohaya dhiladhila kutya Kalunga oye ta pangele uuyuni. Ihe owu shi ngaa kutya Ombiimbeli hasho tayi longo lela ngawo?

Enyolo: 1Joh 5:19

Gandja embo: Embo ndika otali yelitha shoka Ombiimbeli tayi longo lela kombinga yoshikundathanwa shika nayilwe oyindji.

NYOLA EFALOMO LYOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.