Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Maalitsa 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Oto ti ngiini kepulo ndino, Kalunga okwe tu pa omagano dhingi geni?

Enyolo: Joh 3:16

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika oya popya kutya omolwashike Kalunga a tumu Jesus kombanda yevi, opo e tu sile nosho wo nkene tatu vulu okuulika kutya otwa pandula omagano ngoka.

OSHILONGO SHAKALUNGA OSHIKE?

Epulo: [Mu ulukila kombanda yokafo.] Oto ka tya ngiini uuna wa pulwa epulo ndyono? Mbela oto ka tya oshinima shi li momutima gwoye? nenge oto ka tya ehalo lyaKalunga? nenge oto ka tya epangelo lyomegulu?

Enyolo: Dan 2:44, yelekanitha NW; Jes 9:6

Gandja okafo: Okafo haka oka yelitha uuwanawa mboka to vulu okumona, uuna wu shi kutya Oshilongo nenge Uukwaniilwa waKalunga oshike.

OKAFO KEHIYO LYEDHIMBULUKO

Gandja okafo: Otatu hiya aantu koshiningwanima sha simanenena. [Gandja okafo kehiyo.] Mo 11 Apilili, aantu omamiliyona muuyuni awuhe otaya ka gongala ya dhimbulukwe eso lyaJesus notaya ka pulakena koshipopiwa shopaMbiimbeli oshali, shoka tashi ka popya kombinga yankene eso lye tali vulu oku tu etela uuwanawa. Mokafo haka omwa nyolwa ethimbo nehala mpoka tapu ka ningilwa okugongala huka moshitopolwa shetu. Otwi inekela nangoye oto ka kala po.

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.