Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Longitha okambo: Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

Longitha okambo: Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena?

Okambo Oolye taya longo ehalo lyaJehova kunena? oka nyanyangidhwa ka konakonwe naakonakonimbiimbeli petameko lyekonakono nenge pehulilo. * Oshileshwa 1-4 otayi kwathele aakonakoni ya tseye kutya Oonzapo dhaJehova odho oolye. Oshileshwa 5-14 otayi ya kwathele yi ilonge kombinga yiilonga yetu. Oshileshwa 15-28 otayi ya ulukile iilonga mbyoka hayi longwa kehangano lyetu. Osha simanenena mu kundathane iileshwa mbyoka, kakele shila ngele opu na oshinima shontumba mwa pumbwa oku shi kundathana meendelelo. Oshileshwa kehe oshi na owala uule wepandja notamu vulu oku shi kundathana meni lyominute ntano nenge omulongo.

  • Gandja eitulomo kepulo ndyoka li li oshipalanyolo shoshileshwa

  • Lesheni pamwe oshileshwa lumwe poshikando nenge oshintoko noshintoko

  • Kundathaneni shoka mwa lesha. Longitha omapulo ngoka ge li pevi lyepandja nomathano. Lesheni omanyolo ngoka ga tothwa mo, ngoka taga opalele. Popya kutya uupalanyolo mboka wa luudhikwa otawu yamukula oshipalanyolo shoka tamu kundathana

  • Ngele opu na oshimpungu “Tseya oshindji,” shi lesheni e to ladhipike omukonakoni gwoye a tule miilonga uuyelele mboka

^ okat. 3 Kepandja lyetu lyokoitaneta, oto a adha ko okambo hoka ke na uuyelele wu li pethimbo.