Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okafo Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha  |  Maalitsa 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela oohapu ndhika dhi shiwike nawa owu dhi shi?

Enyolo: Joh 3:16

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo otashi yelitha nkene tatu vulu okumona uuwanawa meso lyaJesus nosho wo mokuhepekwa kwe.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Tala kepulo ndika nosho wo komayamukulo ngoka aantu haya gandja olundji kombinga yalyo. [Lesha epulo lyotango nosho wo omayamukulo ngoka ga tulwa po.] Ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: Mat 4:1-4

Gandja oshifo: Molwaashoka Ondiapoli oya li ya kundathana naJesus noya li ye mu makele, osha yela kutya Ondiapoli oyo lela omulongi gwuuwinayi. Ombiimbeli otayi ti ngiini kombinga yOndiapoli? Oshitopolwa shika oshi na uuyelele owundji kombinga yaashoka.

EHIYO LYEDHIMBULUKO

Nkene okafo kehiyo ke na okugandjwa: Otatu gandja okafo kehiyo kaantu, opo ye ye koshiningwanima sha simanenena. [Pa omunegumbo okafo kehiyo.] Momasiku 23 Maalitsa, aantu omamiliyona muuyuni awuhe otaya ka gongala ya dhimbulukwe eso lyaJesus Kristus notaya ka pulakena koshipopiwa shopaMbiimbeli tashi popi kombinga yankene eso lye, lye tu etela uuwanawa. Mehiyo ndika omu na ethimbo nosho wo esiku moka oshiningwanima shoka tashi ka ningwa moshitopolwa sheni. Oto vulu oku ka kala po.

NYOLA EFALOMO LYOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.