Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Maalitsa 2016

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Natu yakuleni aayenda yetu

Natu yakuleni aayenda yetu

Momasiku 23 Maalitsa, aantu oomiliyona 12 lwaampono oya tegelelwa ya ka kale pEdhimbuluko notaya ka kala aayenda yetu yasimana. Itaya ka mona tuu uunzapo wa dhenga mbanda sho omupopi ta ka kundathana natse omagano gekulilo nosho wo omalaleko nuuyamba ngoka aantu taya ka mona monakuyiwa! (Jes 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Joh 3:16) Omupopi ngoka haye owala ta ka gandja uunzapo poshiningwanima shika sha simana. Atuheni otatu ka vula oku shi ninga mokuyakula aayenda yetu nawa. (Rom 15:7) Mpaka otapu landula iinima mbyoka tatu vulu oku ka ninga.

  • Pehala lyokukuutumba e to tegelele okugongala ku tameke, yakula aayenda naamboka inaayi ipyakidhila we mokukala to imemeha noku ya popitha nombili

  • Nonando oto kala to gandja unene eitulomo kwaamboka wa hiya, popya wo nayalwe mboka ye ya kEdhimbuluko molwashoka ya pewa owala okafo kehiyo. Pula mboka aape wu kuutumbe nayo. Lesha wo noyo mOmbiimbeli yoye nokwiimba nayo meimbilo lyoye

  • Konima yoshipopiwa, yamukula omapulo gawo ngoka tashi vulika ya kale ye na. Ngele egongalo lyeni oli na okugandja ompito kegongalo lilwe, ninga omalongekidho opo wu ka talele po omuntu ngoka konima yomasiku omashona. Ngele ku na onomola ye yongodhi, oto vulu oku mu pula to ti: “Onda hala okuuva kutya okugongala okweenda ngiini kungoye. Mbela otandi vulu oku ku mona ngiini?”