Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela aayengeli oko ye li shili?

Enyolo: Eps 103:20

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika otayi popi shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli nonkene taya vulu okuguma onkalamwenyo yetu.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Ohatu ulike ngiini kutya otu hole Kalunga?

Enyolo: 1Joh 5:3

Oshili yOmbiimbeli: Ohatu ulike kutya otu hole Kalunga mokuvulika kiipango ye.

MBELA OONAKUSA OTAYA KA YUMUKA NGAA YA KALE NOMWENYO? (T-35)

Epulo: Aantu oyendji muuyuni ohaya ningi iituthi omumvo kehe ya simaneke oonakusa. Mbela oonakusa otatu ke ya mona we ngaa?

Enyolo: Iil 24:15

Gandja okafo: Okafo hano otaka yelitha kutya etegameno lyeyumuko otali tu etele uuwanawa wuni. [Ngele otashi wapa, dhana okavidio: Oonakusa oye na ngaa etegameno lyasha?]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.