• Eimbilo 133 negalikano

 • Omatyokosha gopetameko (meni lyominute 3)

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

 • Aagundjuka, otamu koleke ngaa ekwatathano lyeni naJehova?”: (ominute 10)

  • Luk 2:41, 42 — Jesus okwa li ha yi koshituthi shOpaasa omumvo kehe pamwe naavali ye (“Aakuluntu yaJesus oya li haa yi” uuyelele wokukonakonwa wa kankamena kuLuk 2:41, nwtsty)

  • Luk 2:46, 47 — Jesus okwa li ha pulakene kaawiliki yelongelokalunga ye te ya pula (“ye te ya pula,” “oya kuminwa” uuyelele wokukonakonwa wa kankamena kuLuk 2:46, 47, nwtsty)

  • Luk 2:51, 52 — Jesus okwa “kala ha vulika” kaavali ye nokwa li a hokiwa kuKalunga nokaantu (“nokwa kala ha vulika” uuyelele wokukonakonwa wa kankamena kuLuk 2:51, nwtsty)

 • Konga omaliko gopambepo: (ominute 8)

  • Luk 2:14 — Ovelise ndjika oya hala okutya shike? (“Nombili kombanda yevi maantu e ya hokwa,” “aantu e ya hokwa” uuyelele wokukonakonwa wa kankamena kuLuk 2:14, nwtsty)

  • Luk 3:23 — He yaJosef olye? (wp16.3 ep. 9, okat. 1-3)

  • Melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika owi ilonga mo shike kombinga yaJehova?

  • Omaliko gopambepo galwe geni wa mona melesho lyOmbiimbeli lyoshiwike shika?

 • Elesho lyOmbiimbeli: (meni lyominute 4) Luk 2:1-20

UVITHA NUULAADHI MUUKALELE

 • Etalelopo lyo-1: (meni lyominute 2) Tameka noshiholelwa shoonkundathana. Yamukula omuntu ngoka inaa hala okupulakena ta gandja etompelo ndyoka hali longithwa olundji moshitopolwa sheni.

 • Okavidio kopeishunoko eti-2: (ominute 5) Dhana okavidio, e tamu ka kundathana.

 • Oshipopiwa: (meni lyominute 6) w14 2/15 ep. 26-27 — Oshipalanyolo: Aajuda yomethelemumvo lyotango oya li ye na omatompelo gashike gokukala ya ‘tegelela’ Mesiasa?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE