Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okafo Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha  |  Juni 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Efalomo: Ehunganeko lyaakayili yuukambe yane mboka ya popiwa mEhololo otali hokitha. Aantu yamwe oye li tila. Omanga yalwe ya hala okutseya oshindji kombinga yalyo.

Enyolo: Eh 1:3

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika oya yelitha nkene ehunganeko lyaakayili yuukambe yane tali vulu okukala onkundana ombwanawa kutse.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Omwenyo otu na oku gu tala ko ngiini?

Enyolo: Eh 4:11

Oshili yOmbiimbeli: Otu na okusimaneka omwenyo, oshoka ogu li omagano ga za kuKalunga. Otu na ko nasha negameno nokapu na siku tu dhipage omuntu owina. Odhoshili kutya otwa lenga omwenyo.

OSHIKE TASHI VULU OKWEETA OMBILI MOMAGUMBO?

Epulo: Tala kepulo ndyoka li li kombanda yokafo haka nomayamukulo ngoka ge etwa po. Mbela eyamukulo olini?

Enyolo: Luk 11:28

Gandja okafo: Okafo haka oka popya uuwanawa mboka aanegumbo lyoye taya vulu okumona nonokutya omolwashike tatu vulu okwiitaala shoka Ombiimbeli tayi ti.

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.