Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Juni 2017

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Vulika komithikampango dhaJehova dhopamikalo

Vulika komithikampango dhaJehova dhopamikalo

Jehova Kalunga okwa tulila po aantu omithikampango dhopamikalo. Pashiholelwa, okwa tula po ompango kutya ondjokana pokati komulumentu nomukiintu, oyi na okukalelela. (Mat 19:4-6, 9) Oku tonde oluhondelo lwoludhi kehe. (1Kor 6:9, 10) Okwa tula po nokuli omakotampango ge na ko nasha nokuzala nokwiiyopaleka, ngoka ga yoolola ko aapiya ye. — Deut 22:5; 1Tim 2:9, 10.

Aantu oyendji kunena inaya hala okulandula omithikampango dhaJehova. (Rom 1:18-32) Oye etha shoka sha taambiwa ko koyendji shi nwethe mo okuzala, okwiiyopaleka neihumbato lyawo. Oyendji oye na eihumbato ewinayi nohaya sheke mboka hayi ihumbata nawa. — 1Pet 4:3, 4.

Tu li Oonzapo dhaJehova, otu na okuvulika komithikampango dhaKalunga. (Rom 12:9) Ngiini? Omokutseyithila yalwe momukalo omwaanawa shoka a hokwa. Otwa pumbwa wo oku dhi dhiginina monkalamwenyo yetu. Pashiholelwa, uuna tatu hogolola omizalo nokwiiyopaleka, natu ipule ngeyi: ‘Mbela ehogololo lyandje otali ulike omithikampango dhaJehova nenge odhuuyuni? Mbela okuzala nokwiiyopaleka kwandje ohaku ulike ngaa kutya ondi li Omukriste omutilikalunga?’ Uuna to hogolola wu tale opolohalama nenge omuvi yontumba, ipula to ti: ‘Mbela Jehova okwa hokwa ngaa shoka tandi tala? Otashi humitha komeho omithikampango dhalye dhopamikalo? Mbela omainyanyudho ngoka handi hogolola otaga vulu okufala ndje meyono? (Eps 101:3) Mbela otaga vulu okupundukitha aanegumbo lyandje nenge yalwe?’ — 1Kor 10:31-33.

Omolwashike sha simana tu vulike komithikampango dhaJehova dhopamikalo? Jesus Kristus masiku ota ka hanagula po iigwana nosho wo uukolokoshi awuhe. (Hes 9:4-7) Mboka taya longo ehalo lyaKalunga oyo owala taya ka hupithwa. (1Joh 2:15-17) Onkee ano, natu ambidhidheni omithikampango dhaJehova dhopamikalo, opo mboka ye wete eihumbato lyetu ewanawa ya simaneke Kalunga. — 1Pet 2:11, 12.

Mbela okuzala nokwiiyopaleka kwandje otaku ulike ngaa kutya ohandi landula omithikampango dhaJehova?

TALA OKAVIDIO: NINGA KUUME KAJEHOVA — OMULUMENTU GUMWE NOMUKIINTU GUMWE, E TO YAMUKULA OMAPULO TAGA LANDULA:

  • Omolwashike shi li pandunge okuvulika komithikampango dhaJehova?

  • Omolwashike aavali ye na okulonga oyana omithikampango dhaJehova dhopamikalo, manga aashona?

  • Aakuluntu naagundjuka otaya vulu ngiini okukwathela aantu ya mone uuwanawa waKalunga?