OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela owi inekela ngaa kutya oohapu ndhika onadhi ka gwanithwe sikulimwe?

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo otashi yelitha nawa nkene Kalunga ta ka gwanitha po euvaneko ndyoka nosho wo nkene to vulu okumona mo uuwanawa mulyo.

Enyolo: Eh 21:3, 4

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Tala kepulo ndika. [Popya kombinga yepulo lyotango nosho wo omayamukulo ngoka ga gandjwa moshitopolwa shoka shi li pepandja 16.] Oto ti ngiini kulyo?

Enyolo: Eks 15:3, OB-1954

Gandja oshifo: Oshitopolwa shika oshi na uuyelele wa gwedhwa po kwaashoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yedhina lyaKalunga.

UUFO

Epulo: Dhiladhila kepulo ndika. [Lesha omapulo ngoka ge li kokafo.] Mbela ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: [Oli li pepandja etiyali lyokafo]

Gandja okafo: Okafo haka otaka yelitha shoka enyolo tali ti.

NYOLA EFALOMO LYOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.