Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela olya li elalakano lyaKalunga aantu ya kale haya si?

Enyolo: Eh 21:4

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika oya popya shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yomwenyo neso.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Omolwashike pu na okumona iihuna okundji?

Enyolo: 1Joh 5:19

Oshili yOmbiimbeli: Satana Ondiyapoli oye ta pangele uuyuni mbuka.

MBELA OMBIIMBELI OHAYI KONAKONWA NGIINI?

Ulika okavidio: Oonzapo dhaJehova ohadhi longo aantu Ombiimbeli oshali, ya mone omayamukulo komapulo ngaashi: Omolwashike pu na okumona iihuna okundji? Oshike tashi vulu okweeta ombili megumbo? Okavidio haka oka yelitha nkene Ombiimbeli hayi konakonwa. [Ka dhana Mbela Ombiimbeli ohayi konakonwa ngiini?] Otatu vulu okulongitha oshileshomwa shika tu konakone Ombiimbeli. [Ulukila omunegumbo shimwe shomiileshomwa yetu yokukonakonwa, nongele otashi wapa, mu ulukila nkene hali ningwa.]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.