Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Juli 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela ito zimine kutya ngele Ombiimbeli oya za kuKalunga, otayi vulu okuhupa mukehe shoka tashi kambadhala oku yi hulitha po?

Enyolo: Jes 40:8

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo otashi popi ehokololo ehokithi kombinga yankene Ombiimbeli ya hupa.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Onda hala okuuva kutya oto ti ngiini kombinga yepulo ndika. [Lesha epulo lyotango pepandja 16.] Aantu yamwe oyi itaala kutya elongelokalunga olya totwa po kaantu. Omanga yalwe taya dhiladhila kutya Kalunga ota longitha elongelokalunga li kwathele aantu ya hedhe popepi naye. Mbela ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: Jak 1:27

Gandja oshifo: Oshifo shika osha yelitha oshindji kombinga yaashoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yepulo ndika. Onda hala okugaluka tse tu ye tu kundathane iitsa yontumba moshifo shika.

ONKUNDANA OMBWANAWA YA ZA KUKALUNGA

Epulo: Aantu oyendji oyu uvite kutya okulesha kombinga yomahunganeko gOmbiimbeli okwa fa owala omuntu ta lesha oshifokundaneki. Iinima yini yomwaambika ya popiwa mpaka wa mona nenge wu uva kombinga yawo?

Enyolo: 2Tim 3:1-5

Gandja okambo: Okambo haka oka yelitha kutya omolwashike iinima mbyoka yi li onkundana ombwanawa kwaamboka ye hole Kalunga. [Popya kombinga yoshileshwa shotango, epulo 2.]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.