Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Aantu yamwe ohaya dhiladhila kutya Ombiimbeli oya kwisha, omanga yalwe yi itaala kutya oyi na natango ongushu. Ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: 2Tim 3:16, 17

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika oya gandja iiholelwa yomayele gOmbiimbeli ngoka taga vulu oku ku kwathela noya popya wo shoka to vulu okuninga, wu ilonge mo oshindji mOmbiimbeli, sho to yi lesha.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Mbela ehulilo lyuuyuni oli li popepi?

Enyolo: Mat 24:3, 7, 14

Oshili yOmbiimbeli: Shoka Ombiimbeli ya hunganeka otashi ulike kutya otu li pehulilo lyuuyuni. Ndjika onkundana ombwanawa shili, oshoka otashi ulike kutya omaupyakadhi oge li pokuhula po masiku.

MBELA OWA HALA OKUTSEYA OSHILI?

Epulo: Mbela pomapulo ngaka, epulo lini wa hokwa po unene?

Gandja okafo: Mpaka opu na omapulo omahokithi, nOmbiimbeli oya gandja omayamukulo ge shi okwiinekelwa. Onda hala okugaluka, ndi ye tu kundathane epulo lyotango ndyoka lya yamukulwa pepandja 2, tali ti: “Mbela Kalunga oku na ko ngaa nasha natse shili?

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.