OSHUNGOLANGELO

Epulo: Uuna pwa holoka iita, oombinga adhihe ndhoka tadhi kondjithathana, ohadhi kala dhu uvite kutya Kalunga oye te dhi ambidhidha. Mbela sho to tala Kalunga oku hole iita?

Enyolo: Eps 46:9

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo shaJanuali–Febuluali, otashi popi kutya omolwashike Kalunga a li a kondjo monakuziwa, nongiini ta ka hulitha po masiku iita lumwe nosigo aluhe.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyokonima)

Epulo: Aantu oyendji ohaya dhiladhila kutya Kalunga ita vulu okutseyika, noitatu vulu okutseya oshili kombinga ye. Mbela ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: Joh. 17:17

Gandja oshifo: Oshitopolwa shika otashi gandja uuyelele wa gwedhwa po wu na ko nasha naashoka Ombiimbeli tayi ti ko- mbinga yaashoka. Mbela ino hala oku ki ileshela tse tu ye tu shi kundathane moshikando tashi landula?

ONKUNDANA OMBWANAWA YA ZA KUKALUNGA

Gandja okambo: Onde ya ndi ku lombwele kombinga yankene to vulu okukonakona Ombiimbeli oshali pamwe natse. Okambo hano otake ku kwathele wu mone omayamukulo gomapulo ngoka ga simanenena mOmbiimbeli yoye.

Epulo: Mbela oho lesha ngaa Ombiimbeli? Tala nkene to vulu oku shi ninga nuupu to longitha okambo haka. [Natu tale epulo 1, moshileshwa 2]

Enyolo: Eh 4:11

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.