Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Januali 2016

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Uuthembahenda wetu wokutunga nokukaleka omahala gelongelokalunga lyashili taga monika nawa

Uuthembahenda wetu wokutunga nokukaleka omahala gelongelokalunga lyashili taga monika nawa

Iilonga yokutunga otempeli muIsraeli oya li tayi pula iilonga niiniwe oyindji. Aaisraeli oya li ye yi ambidhidha nuulaadhi. (1Ondjal 29:2-9; 2Ondjal 6:7, 8) Sho otempeli ya pu okutungwa, oya li tayi ulike kutya Aaisraeli oya longa iilonga yawo shi ikolelela kuupambepo wawo. (2Aak 22:3-6; 2Ondjal 28:24; 29:3) Aakriste kunena ohaya longitha ethimbo olindji nosho wo oonkondo dhawo mokutunga, mokwoopaleka nosho wo mokukaleka Iinyanga yUukwaniilwa nIinyanga yIigongi monkalo ombwanawa. Okulonga pamwe naJehova momukalo nguka okwo uuthembahenda uunene noku li wo oshitopolwa shiilonga yetu iiyapuki. — Eps 127:1; Eh 7:15.

OTATU VULU OKUKUTHA OMBINGA . . . 

  • Mokwoopaleka konima yokugongala kehe. Ngele ito vulu oku shi ninga, toola po iiyagaya mbyoka yi li poshipundi shoye.

  • Mokwoopaleka aluhe nokukaleka Oshinyanga shUukwaniilwa monkalo ombwanawa. Poyendji ihapu liwa ndimba nalufufu. — lv 92-93, okat. 18.

  • Mokugandja omaambidhidho gopashimaliwa. “Uumaliwa uyali” wa gandjwa tashi zi komutima nawo ohawu nyanyudha Jehova. — Mark 12:41-44.

  • Mokwiiyamba wu kwathele mokutunga nokwoopalekulula omahala gelongelokalunga lyashili ngele onkalo yoye otayi shi pitike. Ino pumbwa wu kale wu na ontseyo yokutunga, opo wu kuthe ombinga.