OSHUNGOLANGELO

Epulo: Aantu yamwe ohaya dhiladhila kutya Ombiimbeli oya kwisha, omanga yalwe yi itaala kutya oyi na natango ongushu. Ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: 2Tim 3:16, 17

Gandja oshifo: MOshungolangelo ndjika omu na omayele gOmbiimbeli ngoka taga vulu oku ku kwathela noya popya wo shoka to vulu okuninga, wu ilonge mo oshindji mOmbiimbeli, sho to yi lesha.

 

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Oshike hashi kwathele aaihokani ya kale ye na ombili mondjokana?

Enyolo: Ef 5:33

Oshili yOmbiimbeli: Aaihokani otaya vulu okukala ye na ombili, uuna ye holathane noya simanekathana.

 

MBELA OWA HALA OKUTSEYA OSHILI?

Epulo: Mbela pomapulo ngaka, epulo lini wa hokwa po unene?

Gandja okafo: Mpaka opu na omapulo omahokithi, nOmbiimbeli oya gandja omayamukulo ge shi okwiinekelwa. Onda hala okugaluka, ndi ye tu kundathane epulo lyotango ndyoka lya yamukulwa pepandja 2, tali ti: “Mbela Kalunga oku na ko ngaa nasha natse shili?”

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.