Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okafo Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha  |  Febuluali 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Oshe ende ngiini, opo aantu oyendji ya kale haya dhana Okrismesa? Mbela oku yi dhana otaku simanekitha ngaa Kalunga naJesus?

Enyolo: 2 Kor 6:14

Gandja oshifo: Okrismesa oya za komikalondjigilile dha nyata. Oku yi dhana itaku simanekitha nando Kalunga naJesus. Ulukila omunegumbo Oshungolangelo No. 1 2016, epandja 9.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Sho to tala Kalunga okwa hala okulongelwa kaantu ya tya ngiini?

Enyolo: Joh 4:23, 24

Gandja oshifo: Oovelise ndhino otadhi ulike kutya otu na okutseya oshili kombinga yaKalunga, opo tu mu longele momukalo ngoka ta hokwa. [Lesha epulo etiyali.] Oshitopolwa shika otashi yelitha kutya omolwashike Kalunga e hole aanashili, nonkene tatu vulu oku ilonga oshili kombinga ye.

PULAKENA KUKALUNGA

Epulo: Mbela ino hala oku ka kala muuyuni wu li ngeyi? [Ulukila omuntu epandja 2-3, e to tegelele a yamukule.]

Enyolo: Jer 29:11

Gandja okambo: Okambo haka otaka ulike nkene tatu vulu okupulakena kuKalunga, opo tu ka nyanyukilwe onakuyiwa ndjoka e tu uvanekela. [Tala epandja 4-5.]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.