• Eimbilo 106 negalikano

  • Omatyokosha gopetameko (meni lyominute 3)

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

UVITHA NUULAADHI MUUKALELE

  • Etalelopo lyotango: (meni lyominute 2) Gandja okafo kEdhimbuluko komuntu ngoka kee na naanaa ohokwe.

  • Eishunoko: (meni lyominute 4) Gandja okafo kEdhimbuluko nosho wo Oshungolangelo komuntu ngoka tu ulike lela ohokwe. Thigila omuntu sha shoka tamu ya mu kundathane oshikando tashi landula.

  • Ekonakonombiimbeli: (meni lyominute 6) Kundathana nomuntu uuyelele wa gwedhwa po kombinga yEdhimbuluko, pepandja 206-208 membo Omalongo gOmbiimbeli. Kwathela omukonakoni, opo a ka kale po pEdhimbuluko.

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

  • Eimbilo 5

  • Hiya kehe gumwe moshitopolwa sheni kEdhimbuluko!”: (ominute 15) Oonkundathana naapulakeni. Yelitha nkene egongalo tali ka longa, opo li ka mane ko oshitopolwa shalyo. Sho tamu kundathana iitsa: “Shoka tu na okuninga,” dhana okavidio kEdhimbuluko. Ladhipika ayehe ya kuthe ombinga pakuudha moshikonga nokukokeka ohokwe yaamboka ye yi ulike. Napu ningwe euliko.

  • Ekonakonombiimbeli lyEgongalo: ia ontop. 9, okat. 14-24, neendululo (ominute 30)

  • Eendululo nosho wo shoka tashi ka ningwa pokugongala moshiwike tashi ya (ominute 3)

  • Eimbilo 147 negalikano