2:13-16

  • Pethimbo lyaMaleaki, Aaisraeli oyendji oya li haya teya oondjokana omolwomatompelo gaafele. Jehova ka li ha taamba ko iilonga yaamboka kaaye shi aadhiginini kookuume kawo kopandjokana

  • Jehova okwa li a yambeke mboka yu ungaunga nookuume kawo kopandjokana nesimaneko

Ookuume kopandjokana otaya vulu ngiini okukala aadhiginini ngele tashi ya . . .

  • pokudhiladhila kwawo?

  • pokutala kwawo?

  • pokupopya kwawo?